KHOA CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG

Khoa Các khoa học ứng dụng, Trường Quốc tế, ĐHQGHN được thành lập dựa trên Quyết định số 3868/QĐ-ĐHQGHN ngày 01 tháng 12 năm 2021 về việc thành lập Trường Quốc tế, và Quyết định số 168/QĐ-ĐHQGHN về việc triển khai các hoạt động của Trường Quốc tế kể từ ngày 26 tháng 1 năm 2022 của Giám đốc ĐHQGHN. Tiền thân của Khoa Các khoa học ứng dụng là Bộ môn Khoa học tự nhiên và Công nghệ, được thành lập dựa trên Quy định về tổ chức và hoạt động của Khoa Quốc tế (tiền thân của Trường Quốc tế hiện nay), được ban hành tại Quyết định số 250/QĐ-TCCB ngày 26/4/2004 của Giám đốc ĐHQGHN. Trong quá trình phát triển của mình, Khoa Các khoa học ứng dụng luôn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ đào tạo, khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác được giao, góp phần thực hiện sứ mệnh của Trường Quốc tế là “Đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ định hướng theo các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế dựa trên nền tảng khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, khoa học liên ngành và chuyển giao tri thức, góp phần cung cấp nguồn nhân lực và các sản phẩm khoa học – công nghệ chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước”, góp phần xây dựng và phát huy các giá trị cốt lõi “Chất lượng cao, Sáng tạo, Tiên phong, Trách nhiệm và Hội nhập quốc tế”

Photo by Thanh Long / paratime.vn

>>> Chi tiết tại đây <<<

Tin Tức - Khoa các Khoa học ứng dụng


Tin Tức - Khoa các Khoa học ứng dụng