CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ


Chức năng – Nhiệm vụ

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường Quốc tế, bao gồm: tham gia xây dựng các đề án và phát triển, hoàn thiện các chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các học phần liên quan; tham gia biên soạn tài liệu, giáo trình; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện các phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Trường.

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo và thực hiện tham gia hoạt động tự đánh giá – kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo nhằm bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

Các hoạt động đào tạo

i) Tham gia xây dựng các đề án, tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn đề cương học phần, tài liệu, giáo trình.

ii) Chịu trách nhiệm chuyên môn, nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, phương pháp giảng dạy đối với các chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Khoa.

iii) Tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy và học, xây dựng và thực hiện các phương pháp kiểm tra – đánh giá kết quả học tập – rèn luyện của sinh viên.

iv) Hoàn thiện các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và tham gia hoạt động tự đánh giá – kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo nhằm bảo đảm chuẩn đầu ra của người học.

v) Kết nối với doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước để tạo điều kiện cho sinh viên được tham quan thực tế, thực tập, làm dự án nghiên cứu và tư vấn tuyển dụng.

vi) Làm việc với doanh nghiệp và đối tác để thường xuyên cập nhật chương trình đào tạo nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu của thị trường lao động.

vii) Tạo điều kiện cho sinh viên được học, sử dụng công nghệ, thực hành về phần cứng, phần mềm và hệ thống thông tin đang có trên thị trường, thực hành về sinh học và công nghệ sinh học.

viii) Tăng cường trao đổi học thuật với giảng viên và đối tác nước ngoài để nâng cao chất lượng giảng dạy và tiêu chuẩn hóa các chương trình liên kết.

Các hoạt động khoa học và công nghệ

i) Thực hiện các dự án và đề tài khoa học và công nghệ theo kế hoạch.

ii) Phối hợp tổ chức và tham gia các hội nghị khoa học quốc tế và trong nước.

iii) Phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực: Xử lí ngôn ngữ tự nhiên; Các kĩ thuật tính toán và thuật toán trong mạng IoT và hệ cơ sở dữ liệu trên nền điện toán đám mây; Quang lượng tử; Học máy, tính toán thông minh và ứng dụng; Khoa học y sinh và sức khỏe.

iv) Tổ chức các seminar khoa học cấp bộ môn và cấp khoa.

v) Công bố các bài báo và báo cáo khoa học trên các tạp chí, các kỉ yếu hội nghị khoa học quốc tế và trong nước.

vi) Hợp tác với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện các đề tài, dự án, dịch vụ khoa học và chuyển giao công nghệ.

vii) Viết giáo trình, bài giảng phục vụ đào tạo, sách/chương sách chuyên khảo trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ, y sinh và sức khỏe cộng đồng và các khoa học ứng dụng khác.

viii) Hướng dẫn các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên.