Nhóm nghiên cứu


  • Quang lượng tử – Trưởng nhóm PGS. TS. Lê Trung Thành (chi tiết tại đây)
  • Khoa học Y sinh và Sức khỏe – Trưởng nhóm TS. Chu Đình Tới (chi tiết tại đây)
  • Các kỹ thuật tính toán và thuật toán trong mạng IoT và hệ cơ sở dữ liệu trên nền điện toán đám mây – Trưởng nhóm PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng (chi tiết tại đây)
  • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên – Trưởng nhóm TS. Trần Thị Oanh (chi tiết tại đây)
  • Học máy, tính toán thông minh và ứng dụng – Trưởng nhóm TS. Trần Đức Quỳnh (chi tiết tại đây)