Đề tài dự án


Năm Giảng viên phụ trách Cấp Đề tài, dự án nghiên cứu
2021 Chu Đình Tới Cấp ĐHQGHN Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, phi lâm sàng, dịch tễ và sự biến đổi, đột biến gene ở bệnh nhân ung thư buồng trứng
2021 Chu Đình Tới Cấp Trường Nghiên cứu sự chấp nhận vaccine COVID-19 của người Việt Nam năm 2021
2021 Chu Đình Tới SATU Willingness of Receiving COVID-19 Vaccines, Mental Health, and Prevention Measures Among University Students
2021 Lê Đức Thịnh Cấp Trường Stance detection on social media using deep learning techniques
2021 Nguyễn Thanh Tùng Cấp Trường Design Cloud-Fog systems based on the energy of IoT devices
2020 Chu Đình Tới NAFOSTED Studying the expression and variation of some important biomarkers on mouse adipose tissues
2020 Trần Thị Oanh Cấp Trường Nghiên cứu và phát triển các mô hình huấn luyện trước và ứng dụng cải tiến các bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên
2019 Trần Thị Oanh Cấp ĐHQGHN Nghiên cứu và phát triển hệ thống trả lời tự động về ĐHQG Hà Nội
2017 Nguyễn Thanh Tùng   Đề xuất thuật toán định tuyến theo cluster, theo chuỗi đa chặng đem lại hiệu quả năng lượng trong mạng cảm biến không dây
2016 Nguyễn Thanh Tùng Cấp Bộ Project “Research, design, and manufacture the holter blood pressure system to remotely control and collect data  via GPRS connection”, sponsored by Ministry of Health, 2014-2016.
2016 Trần Thị Oanh Cấp ĐHQGHN Project “Analyzing and mining the educational data and the students’ feedback towards enhancing the quality and the effectiveness of management in education and training”, held by Dr. Phan Xuan Hieu, sponsored by VNU, 2015 – 2016, secretary.
2016 Nguyễn Quang Thuận Cấp trường PI of the project “Some optimization problems on telecommunication and transportation networks”, funded by Hanoi University of Science and Technology, 05/2016-12/2016.
2016 Nguyễn Quang Thuận Cấp Bộ Key member of NAFOSTED project “Equilibrium and optimization in urban transportation networks: theoretical analysis and  algorithms”, 03/2014-03/2016 .
2015 Nguyễn Thanh Tùng   Ứng dụng và triển khai  hệ thống phần mềm tích hợp và kết nối các thiết bị điện tử y sinh và mạng truyền thông hỗ trợ theo dõi sức khoẻ và dịch tễ cộng đồng khu vực Tây Bắc
2015 Trần Thị Oanh Cấp khoa Project “Paraphrase Identification in Vietnamese Documents”, hosted by IS-VNUH, 2015, leader.
2014 Nguyễn Thanh Tùng Cấp Bộ Project “Medical system for measuring and transmitting data remotely”, supported by Ministry of Health, 2012-2014.
2013 Nguyễn Thanh Tùng Cấp Bộ Project “Fire warning system in the warehouse”, sponsored by Ministry of Industry, 2013.
2013 Nguyễn Quang Thuận Cấp trường PI of the project “Optimal Design for wireless networks”, funded by Hanoi University of Science and Technology, 05/2013-12/2013.
2012 Nguyễn Thanh Tùng Cấp ĐHQGHN Project “E-learning System for International School, Vietnam National University”, sponsored by VNU, 2012.
2012 Nguyễn Quang Thuận Cấp trường PI of the project “Optimizing the time of texture analysis”, funded by Hanoi University of Science and Technology, 04/2012-12/2012
2012 Nguyễn Quang Thuận   Research fellowship of Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics, 05/2012-06/2012.
2012 Nguyễn Quang Thuận   Postdoc fellowship funded by DFG German Research Foundation, 01/2011-01/2012.
2010 Lê Trung Thành Cấp trường Projects “Optimal Design of all-optical switches using Chalcogenide Glass As2S3”, sponsored by Hanoi University of Transport and Communications, 01/2010 – 12/2010
2010 Nguyễn Hải Thanh Cấp Bộ Project “Building an effective system of IT-related reseacrh laboratories for Agriculture”, sponsored by MOET, 2006-2010.
2010 Nguyễn Quang Thuận   PhD scholarship funded by Lorraine region, 11/2007-11/2010.
2009 Trần Thị Oanh   National Project “Developing content filter systems to support management and implementation public security – ensure policy”, held by Dr. Ha Quang Thuy, 2006 – 2009, active member.
2008 Trần Thị Oanh Cấp Bộ Project “Information Extraction Models for finding Entities and Semantic Relations in Vietnamese Web Pages”, held by Dr. Ha Quang Thuy, sponsored by MOST, 2006 –2008, active member.
2007 Trần Thị Oanh Cấp Bộ Projects 23704 “Data Representation Model and Mining Associate Rules” held by Dr. Ha Quang Thuy, sponsored by the Ministry of Science and Technology (MOST), 2006-2007, member.
2007 Nguyễn Hải Thanh Cấp Bộ Project No B2006–11–44 “Designing a Decision Support System for Land Use Planning”, sponsored by MOET, 2006 – 2007.
2005 Nguyễn Hải Thanh Cấp trường Project CT-CNTT-2005 “Building a computer software package for group decision making”, sponsored by HUA, 2005.
2005 Nguyễn Hải Thanh Cấp Bộ Project “Developing IT human resources for Hanoi University of Agriculture”, funded by DTEC – Thailand Ministry of Foreign Affairs, sponsored by MOPI, 2005.
2004 Lê Trung Thành Cấp trường Projects “Research on next generation networks”, sponsored by Hanoi University of Transport and Communications, 01/2004 – 12/2004
2004 Nguyễn Hải Thanh Cấp trường Project CT-CNTT-2004 “Building a computing software package for solving waiting – line models”, sponsored by HUA, 2004.
2004 Nguyễn Quang Thuận   AUF scholarship for 2-month research at INSA-Rouen, France, 10/2004-12/2004.
2002 Nguyễn Hải Thanh Cấp Bộ Project “Building electronic library and information center at Hanoi University of Agriculture”, funded by World Bank, sponsored by MOET, 2000-2002.
2002 Nguyễn Hải Thanh Cấp Bộ Project No B2001–32–23 “Building a Supportive Software Set for Agricultural Education, Research and Applications”, sponsored by MOST, 2001 – 2002.