Sứ mệnh, tầm nhìn


Sứ mệnh

Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực khoa học ứng dụng như hệ thống thông tin quản lí, phân tích dữ liệu kinh doanh, tin học và kĩ thuật máy tính, tự động hóa và tin học, công nghệ thông tin ứng dụng, công nghệ tài chính và kinh doanh số, kỹ thuật hệ thống công nghiệp và logistics, công nghệ kỹ thuật y sinh v.v. định hướng theo các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế, góp phần cung cấp nguồn nhân lực và các sản phẩm khoa học – công nghệ chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước, nhất là trong thời kỳ CMCN 4.0 với nền kinh tế tri thức và sự toàn cầu hóa rất mạnh mẽ.

Tầm nhìn

Phát triển nghiên cứu các khoa học ứng dụng đạt trình độ ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Các ngành đào tạo chất lượng cao và kiểm định trong nước và quốc tế uy tín.