Giới thiệu về Nghiên cứu khoa học


Khoa Các khoa học ứng dụng thực hiện lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động KH&CN, hợp tác quốc tế, hợp tác với các tổ chức KH&CN, thực hiện các dịch vụ KH&CN, sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

Cán bộ trong Khoa đã và đang thực hiện nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở và tương đương. Đồng thời, Khoa cũng tham gia một số đề tài nghiên cứu quốc tế như SATU 2021. Hoạt động này vừa góp phần đảm bảo chất lượng đào tạo tại Khoa, vừa giúp chuyển giao công nghệ, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trong giảng dạy và nghiên cứu.

Một số hướng nghiên cứu trọng tâm của Khoa:

  • Trí tuệ nhân tạo
  • Hệ thống thông tin trong y tế, khai thác hầm mỏ, giáo dục
  • Mạng cảm biến không dây
  • Khai phá dữ liệu
  • Xử lý ngôn ngữ và ứng dụng
  • Toán/Tin ứng dụng.
  • Toán cho kinh doanh – quản lí và tài chính
  • Tế bào gốc trong điều trị, mỹ phẩm và dược phẩm
  • Y sinh học phân tử (miễn dịch học, di truyền y học và dịch tễ học phân tử)