Nhóm nghiên cứu – TS. Trần Đức Quỳnh


STT Các trường thông tin Tiếng Việt Tiếng Anh
1 Tên nhóm nghiên cứu Học máy, tính toán thông minh và ứng dụng Mahine learning, computational intelligence and applications
2 Lĩnh vực nghiên cứu

 

Lĩnh vực nghiên cứu:

Lĩnh vực nghiên cứu của nhóm tập trung vào các mô hình trong học máy và ứng dụng các mô hình này để giải các bài toán trong các lĩnh vực khác nhau như phân tích dữ liệu kinh doanh, xử lý dữ liệu nông nghiệp, xử lý ảnh,… Các mô hình trong học máy thường dẫn đến việc giải một bài toán tối ưu nên bên cạnh nghiên cứu ứng dụng các mô hình học máy thì nhóm tập trung nghiên cứu giải thuật cho một số mô hình tối ưu, tính toán mờ và ứng dụng trong xử lý dữ liệu, tài chính, quản lý sản xuất, giao thông đô thị, logistic,..

 

The group focuses on investigate models in machine learning and apply them to solve problems in various fields such as business data analytics, agriculture, image processing, etc. Models in machine learning often lead to solving an optimization problem. Therefore, we focus on studying algorithms for some optimization models and fuzzy computations and applications in data processing, finance, production management, urban transport, logistics, ..
3 Hướng nghiên cứu chính

 

Các hướng nghiên cứu chính

+ )Học máy và ứng dụng trong kinh doanh

+) Mô hình và thuật toán tối ưu tài chính, giao thông, logistics

+) Tính toán mờ và ứng dụng

+) Machine learning and applications in business

+) Optimization models and methods in finance, transport, logistics.

+) Fuzzy computation and applications

4 Câu hỏi nghiên cứu

 

– Phương pháp xử lý dữ liệu và mô hình học máy nào là phù hợp và có thể tăng độ chính xác cho một số bài toán trong tài chính, kinh doanh, quản lý sản suất?

– Phát triển mô hình cũng như các phương pháp giải hiệu quả cho một số bài toán tối ưu tổ hợp trong tài chính, quản lý sản xuất, giao thông đô thị, logistic và phương pháp tối ưu cho một số mô hình trong học máy?

Tìm độ đo trên các tập mờ và ứng dụng trong các bài toán hỗ trợ ra quyết định?

 

– How to process data and apply suitable machine learning models to for some problems in finance, business, production management?

– Develop models as well as new methods for some combinatorial optimization problems in finance, production management, urban transport, logistics, machine learning ?

– Design new measures on fuzzy sets and applications in decision making?

5 Đề tài, dự án đã thực hiện

 

Đề tài, dự án đã tham gia hoặc chủ trì thực hiện:

– Mô hình và thuật toán tối ưu lợi nhuận trong xác định cơ cấu cây trồng (Đề tài cấp Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

– Cân bằng và tối ưu trong mạng giao thông đô thị: phân tích lý thuyết và các thuật toán (thành viên nghiên cứu chính, đề tài Nafosted)

– Nghiên cứu mô hình xác định giá đất (chủ nhiệm, đề tài trọng điểm cấp Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

–  Market segmentation and selection using the new integrated multi-choice decision model (Đề tài Nafosted)

– Developing a new integrated fuzzy multi-criteria decision making model: application to evaluate lecturer’s performance at Vietnam National University, Hanoi  (Đề tài Nafosted)

 

– Optimization models and methods for land use planning problems (funded by Vietnam National

 

-Equibrium and University of Agriculture)

optimizaion in urban transport network: theory and algorithms (funded by Nafosted)

– Investigation of house pricing models (funded by Vietnam National University of Agriculture)

–  Market segmentation and selection using the new integrated multi-choice decision model (funded by Nafosted)

– Developing a new integrated fuzzy multi-criteria decision making model: application to evaluate lecturer’s performance at Vietnam National University, Hanoi  (funded by Nafosted)

 

6 Đề tài, dự án đang thực hiện

 

-Ứng dụng mô hình học máy để dự báo sớm khách hàng dừng sử dụng dịch vụ viễn thông (Đề tài cấp Khoa Quốc tế)

-Xây dựng độ đo mới trên các tập mờ trực cảm/tập mờ Pythagorean: ứng dụng cho bài toán ra quyết định đa tiêu chí (Đề tài cấp Khoa Quốc tế)

– Nghiên cứu tích hợp các kĩ thuật học máy và phân tích dữ liệu vào hệ thống

LMS nâng cao chất lượng đào tạo (Đề tài cấp đại học Quốc gia

-Predicting the customer churn in telecommunications by machine learning (funded by VNU-IS)

-New simimilarity measure on instuitionistic fuzzy sets/Pythagorean fuzzy sets and applications for multi-criteria decision making problems (funded by VNU-IS)

– Integrating machine learning and data analysis techniques into LMS systems to

improve training quality (funde by VNU)

7 Các công bố

 

[1] Nguyen Quang Thuan, Nguyen Duc Anh. A Novel Approach for Travel Time Optimization in Single-track Railway Networks, ICCSAMA2019, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer-Verlag, Vol. 1121 pp.27-38 (2019)

[2] Le Luong VuongNguyen Quang ThuanTran Duc QuynhA New Solution Method for a Mean-Risk Mixed Integer Nonlinear Program in Transportation Network Protection,  ICCSAMA2019,   Advances in Intelligent Systems and Computing Springer-Verlag, Vol. 1121 pp.14-26 (2019

[3] Nguyen Quang Thuan, Phan Nguyen Ba Thang, A Novel Model for BRT Scheduling Problems, International Journal of Machine Learning and Computing vol. 9, no. 4, pp. 401-406 (2019)

[4] Le Luong VuongTran Duc QuynhNguyen Quang ThuanA New Solution Method for Solving Transit AssignmentProblems. In: Fujita H., Nguyen D., Vu N., Banh T., Puta H. (eds) Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2018. Lecture Notes in Networks and Systems, Vol 63. pp. 70-76, Springer (2018)

[5] Tran Duc QuynhNguyen Quang Thuan, On optimizationproblems in urban transport. Book chapter in « Open problems in Optimization and Data Analysis » Pardalos M. and Migdalas A (Eds.), Series : SpringerOptimization and Its Application, Vol. 141, p-151-170 (2018)

[6]Tran Duc Quynh, Algorithm GA and NSGA-II for model of land management problem (in Vietnamese), National Conference REV-ECIT 2018, pp. 169-173.

[7] Tran Duc Quynh, A New Efficient Algorithm for Maximizing the Profit and the Compactness in Land Use Planing Problem , ICCSAMA2019, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer-Verlag, Vol. 1121 pp.3-14 (2019)

[8] Nguyen Xuan Thao, Mumtaz Ali, Le Thi Nhung, Hemant Kumar Gianey, Florentin Smarandache. A new multi-criteria decision making algorithm for medical diagnosis and classification problems using divergence measure of picture fuzzy setsJournal of intelligent and fuzzy systems (SCIE, IF 1.637, Q1) vol. 37, no. 6, pp. 7785-7796, 2019

[9] Nguyen Xuan Thao, Florentin Smarandache, A new fuzzy entropy on Pythagorean fuzzy sets, Journal of intelligent and fuzzy systems (SCIE, IF = 1.637, Q1)  (2019) Vol 37(1), 1065-1074.

[10] Nguyen Xuan Thao, Truong Thuy Duong, Selecting target market by similar measures in interval intuitionistic fuzzy setTechnological and economic development of economy (SSCI, IF = 4.344, Q1) (2019) Vol 25(5), 934-950.

[11] Nguyen Xuan Thao, Mumtaz Ali, Florentin Smarandache, An intuitionistic fuzzy clustering algorithm based on a new correlation coefficient with application in medical diagnosis, Journal of intelligent and fuzzy systems (SCIE, IF =1.637,Q1), (2019), vol 36 (1), pp 189-198.

[12] Nguyen Xuan ThaoA new correlation coefficient of intuitionistic fuzzy sets and its application, Journal of intelligent and fuzzy systems (SCIE, IF =1.426, Q2), 2018,  Vol 35(2), pp 1959-1968.

[13] H.A. Le Thi, A.S. Ta, T. Pham Dinh, An efficient DCA based algorithm for power control in large scale wireless networks,  Applied Mathematics and Computation, Volume 318, pp. 215-226, 2018.

[14] Dao Phuong Nam, Tran Anh Vu, Nguyen Van Quyen, Nguyen Thi Viet Huong, Pham Thi Viet Huong “Robust control for buck converter based on optimization”, IEEE ICSSE 2017 (System Science and Engineering (ICSSE), 2017 International Conference on), pg. 704-707.

[15] Pham Thi Viet Huong, Mac Khuong Duy, Tran Anh Vu, Dang Anh Viet and Pham Minh Trien “Design and simulation of a DC stabilization system for solar energy system”, vol. 35, no. 2, VNU Journal on Computer Science and Communication Engineering (JCSCE), pp. 23-30, 2019

[16] Tran, Anh Vu and Hoang, Quang Huy and Nguyen, Anh Tu and Le, Van Tuan and Le, Viet Khanh and Pham, Thi Viet Huong, “The models of Relationship Between Center of Gravity of Human and Weight, Height and 3 body’s indicators (Chest, Waist and Hip)”, Journal of Science & Technology for technical Universities (chấp nhận đăng 12/2019)

[17] Dong Nguyen Doan, Gabriel Iuhasz. Tuning logstash garbage collection for high throughput in a monitoring platform. In 2016 18th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC) 2016 Sep 24 (pp. 359-365). IEEE.

[18] Dong Nguyen Doan. Toward on-line predictive models for forecasting workload in Clouds. In 2018 20th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC) 2018 Sep 20 (pp. 260-265). IEEE.

[19] Miok, K., Nguyen-Doan, D., Zaharie, D., & Robnik-Šikonja, M. (2019, September). Generating Data using Monte Carlo Dropout. In 2019 IEEE 15th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP) (pp. 509-515). IEEE.

[20] Miok, K., Nguyen-Doan, D., Škrlj, B., Zaharie, D., & Robnik-Šikonja, M. (2019, October). Prediction Uncertainty Estimation for Hate Speech Classification. In International Conference on Statistical Language and Speech Processing (pp. 286-298). Springer, Cham.

[21] Miok, K., Nguyen-Doan, D., Robnik-Šikonja, M., & Zaharie, D. (2019, November). Multiple Imputation for Biomedical Data using Monte Carlo Dropout Autoencoders. In 2019 E-Health and Bioengineering Conference (EHB) (pp. 1-4). IEEE.

[22] Pham Thi Viet Huong, Tran Anh Vu (2020) “Recent trends of IoT and Big Data in research solving problem” in Privacy Vulnerabilities and Data Security Challenges in the IoT, Taylor & Francis Group, CRC Press. (chấp nhận đăng)

[23] Truong Thi Thuy Duong, Le Thai Phong, Le Quoc Hoi, Nguyen Xuan Thao*, A novel model báed on QFD and similarity measure of interval neutrosophic sets for evaluation and selection mảket segment, Journal of intelligent and fuzzy systems (accepted)

[24] Nguyen Xuan ThaoA new correlation coefficient of the Pythagorean fuzzy sets and its applicationsSoft Computing (SCIE, IF = 2.784) (Springer, online 06 November 2019).

[25] Nguyen Xuan ThaoSimilarity measures of picture fuzzy sets based on entropy and apply in MCDMPattern analysis and applications (SCIE, IF 1,410) (Springer, online 03 December 2019)

[26] Nguyen Xuan Thao*, Shuo-Yan Chou, Novel similarity measures of intuitionistic fuzzy sets and its application in software quality evaluation,  International Journal of fuzzy systems (SCIE, IF 3.065) (Springer, accepted)

 

[1] Nguyen Quang Thuan, Nguyen Duc Anh. A Novel Approach for Travel Time Optimization in Single-track Railway Networks, ICCSAMA2019, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer-Verlag, Vol. 1121 pp.27-38 (2019)

[2] Le Luong VuongNguyen Quang ThuanTran Duc QuynhA New Solution Method for a Mean-Risk Mixed Integer Nonlinear Program in Transportation Network Protection,  ICCSAMA2019,   Advances in Intelligent Systems and Computing Springer-Verlag, Vol. 1121 pp.14-26 (2019

[3] Nguyen Quang Thuan, Phan Nguyen Ba Thang, A Novel Model for BRT Scheduling Problems, International Journal of Machine Learning and Computing vol. 9, no. 4, pp. 401-406 (2019)

[4] Le Luong VuongTran Duc QuynhNguyen Quang ThuanA New Solution Method for Solving Transit AssignmentProblems. In: Fujita H., Nguyen D., Vu N., Banh T., Puta H. (eds) Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2018. Lecture Notes in Networks and Systems, Vol 63. pp. 70-76, Springer (2018)

[5] Tran Duc QuynhNguyen Quang Thuan, On optimizationproblems in urban transport. Book chapter in « Open problems in Optimization and Data Analysis » Pardalos M. and Migdalas A (Eds.), Series : SpringerOptimization and Its Application, Vol. 141, p-151-170 (2018)

[6]Tran Duc Quynh, Algorithm GA and NSGA-II for model of land management problem (in Vietnamese), National Conference REV-ECIT 2018, pp. 169-173.

[7] Tran Duc Quynh, A New Efficient Algorithm for Maximizing the Profit and the Compactness in Land Use Planing Problem , ICCSAMA2019, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer-Verlag, Vol. 1121 pp.3-14 (2019)

[8] Nguyen Xuan Thao, Mumtaz Ali, Le Thi Nhung, Hemant Kumar Gianey, Florentin Smarandache. A new multi-criteria decision making algorithm for medical diagnosis and classification problems using divergence measure of picture fuzzy setsJournal of intelligent and fuzzy systems (SCIE, IF 1.637, Q1) vol. 37, no. 6, pp. 7785-7796, 2019

[9] Nguyen Xuan Thao, Florentin Smarandache, A new fuzzy entropy on Pythagorean fuzzy sets, Journal of intelligent and fuzzy systems (SCIE, IF = 1.637, Q1)  (2019) Vol 37(1), 1065-1074.

[10] Nguyen Xuan Thao, Truong Thuy Duong, Selecting target market by similar measures in interval intuitionistic fuzzy setTechnological and economic development of economy (SSCI, IF = 4.344, Q1) (2019) Vol 25(5), 934-950.

[11] Nguyen Xuan Thao, Mumtaz Ali, Florentin Smarandache, An intuitionistic fuzzy clustering algorithm based on a new correlation coefficient with application in medical diagnosis, Journal of intelligent and fuzzy systems (SCIE, IF =1.637,Q1), (2019), vol 36 (1), pp 189-198.

[12] Nguyen Xuan ThaoA new correlation coefficient of intuitionistic fuzzy sets and its application, Journal of intelligent and fuzzy systems (SCIE, IF =1.426, Q2), 2018,  Vol 35(2), pp 1959-1968.

[13] H.A. Le Thi, A.S. Ta, T. Pham Dinh, An efficient DCA based algorithm for power control in large scale wireless networks,  Applied Mathematics and Computation, Volume 318, pp. 215-226, 2018.

[14] Dao Phuong Nam, Tran Anh Vu, Nguyen Van Quyen, Nguyen Thi Viet Huong, Pham Thi Viet Huong “Robust control for buck converter based on optimization”, IEEE ICSSE 2017 (System Science and Engineering (ICSSE), 2017 International Conference on), pg. 704-707.

[15] Pham Thi Viet Huong, Mac Khuong Duy, Tran Anh Vu, Dang Anh Viet and Pham Minh Trien “Design and simulation of a DC stabilization system for solar energy system”, vol. 35, no. 2, VNU Journal on Computer Science and Communication Engineering (JCSCE), pp. 23-30, 2019

[16] Tran, Anh Vu and Hoang, Quang Huy and Nguyen, Anh Tu and Le, Van Tuan and Le, Viet Khanh and Pham, Thi Viet Huong, “The models of Relationship Between Center of Gravity of Human and Weight, Height and 3 body’s indicators (Chest, Waist and Hip)”, Journal of Science & Technology for technical Universities (chấp nhận đăng 12/2019)

[17] Dong Nguyen Doan, Gabriel Iuhasz. Tuning logstash garbage collection for high throughput in a monitoring platform. In 2016 18th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC) 2016 Sep 24 (pp. 359-365). IEEE.

[18] Dong Nguyen Doan. Toward on-line predictive models for forecasting workload in Clouds. In 2018 20th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC) 2018 Sep 20 (pp. 260-265). IEEE.

[19] Miok, K., Nguyen-Doan, D., Zaharie, D., & Robnik-Šikonja, M. (2019, September). Generating Data using Monte Carlo Dropout. In 2019 IEEE 15th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP) (pp. 509-515). IEEE.

[20] Miok, K., Nguyen-Doan, D., Škrlj, B., Zaharie, D., & Robnik-Šikonja, M. (2019, October). Prediction Uncertainty Estimation for Hate Speech Classification. In International Conference on Statistical Language and Speech Processing (pp. 286-298). Springer, Cham.

[21] Miok, K., Nguyen-Doan, D., Robnik-Šikonja, M., & Zaharie, D. (2019, November). Multiple Imputation for Biomedical Data using Monte Carlo Dropout Autoencoders. In 2019 E-Health and Bioengineering Conference (EHB) (pp. 1-4). IEEE.

[22] Pham Thi Viet Huong, Tran Anh Vu (2020) “Recent trends of IoT and Big Data in research solving problem” in Privacy Vulnerabilities and Data Security Challenges in the IoT, Taylor & Francis Group, CRC Press. (chấp nhận đăng)

[23] Truong Thi Thuy Duong, Le Thai Phong, Le Quoc Hoi, Nguyen Xuan Thao*, A novel model báed on QFD and similarity measure of interval neutrosophic sets for evaluation and selection mảket segment, Journal of intelligent and fuzzy systems (accepted)

[24] Nguyen Xuan ThaoA new correlation coefficient of the Pythagorean fuzzy sets and its applicationsSoft Computing (SCIE, IF = 2.784) (Springer, online 06 November 2019).

[25] Nguyen Xuan ThaoSimilarity measures of picture fuzzy sets based on entropy and apply in MCDMPattern analysis and applications (SCIE, IF 1,410) (Springer, online 03 December 2019)

[26] Nguyen Xuan Thao*, Shuo-Yan Chou, Novel similarity measures of intuitionistic fuzzy sets and its application in software quality evaluation,  International Journal of fuzzy systems (SCIE, IF 3.065) (Springer, accepted)

 

8 Các thành viên
Trưởng nhóm

– Họ và tên

– Đơn vị (Affiliation)

– Lĩnh vực nghiên cứu

(Disciplines)

– Hướng nghiên cứu (Expertise)

– Các bài báo thuộc cơ sở dữ liệu ISI/SCOPUS (tổng số bài báo)

– Các tạp chí hàng đầu

Trưởng nhóm

-Họ và tên: Trần Đức Quỳnh

-Đơn vị: Bộ môn Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Khoa Quốc tế

-Lĩnh vực nghiên cứu: Học máy, tối ưu hoá, tính toán mờ

– Sô bài báo ISI/Scopus: 13

-Tạp chí hàng đầu: Optimization, Journal of Global Optimization, Computational Optimization and Applications

-Name: Tran Duc Quynh

-Affiliation: Department of Sciences and Technologies

-Research topics: Machine learning, Optimization, Fuzzy computation

– Number of ISI/Scopus papers: 13

– Journals: Optimization, Journal of Global Optimization, Computational Optimization and Applications

Các thành viên

– Họ và tên

– Đơn vị (Affiliation)

– Lĩnh vực nghiên cứu

(Disciplines)

– Expertise

– Các bài báo thuộc cơ sở dữ liệu ISI/SCOPUS

– Các tạp chí hàng đầu

Thành viên:

-Họ và tên: Nguyễn Quang Thuận

-Đơn vị: Bộ môn Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Khoa Quốc tế

-Lĩnh vực nghiên cứu: Học máy, tối ưu hoá, tính toán mờ

– Sô bài báo ISI/Scopus: 12

-Tạp chí hàng đầu: Optimization, Journal of Global Optimization, Computational Optimization and Applications

-Name: Nguyen Quang Thuan

-Affiliation: Department of Sciences and Technologies, VNU-IS

-Research topics: Machine learning, Optimization, Fuzzy computation

– Number of ISI/Scopus papers: 12

– Journals: Optimization, Journal of Global Optimization, Computational Optimization and Applications

-Họ và tên: Phạm Việt Hương

-Đơn vị: Bộ môn Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Khoa Quốc tế

-Lĩnh vực nghiên cứu: Học máy và ứng dụng

– Sô bài báo ISI/Scopus: 10

-Tạp chí hàng đầu:

-Name: Pham Viet Huong

-Affiliation: Department of Sciences and Technologies, VNU-IS

-Research topics: Machine learning

– Number of ISI/Scopus papers: 10

– Journals:

-Họ và tên: Nguyễn Doãn Đông

-Đơn vị: Bộ môn Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Khoa Quốc tế

-Lĩnh vực nghiên cứu: Học máy, Phân tích dữ liệu lớn,  tính toán mờ

– Sô bài báo ISI/Scopus: 10

-Tạp chí hàng đầu: International Journal of Intelligent Systems and Applications

-Name: Nguyen Doan Dong

-Affiliation: Department of Sciences and Technologies, VNU-IS

-Research topics: Machine learning, Fuzzy computation

– Number of ISI/Scopus papers: 10

– Journals: International Journal of Intelligent Systems and Applications

-Họ và tên: Tạ Anh Sơn

-Đơn vị: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

-Lĩnh vực nghiên cứu: Tối ưu hoá

– Sô bài báo ISI/Scopus: 10

-Tạp chí hàng đầu: Optimization, Journal of Industrial and Managment Optimization

-Name: Ta Anh Son

-Affiliation: Hanoi University of Science and Technology

-Research topics: Optimization

– Number of ISI/Scopus papers: 10

– Journals: Journal of Industrial and Management Sciecne

-Họ và tên: Nguyễn Xuân Thảo

-Đơn vị: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

-Lĩnh vực nghiên cứu: Tính toán mờ

– Sô bài báo ISI/Scopus: 20

-Tạp chí hàng đầu: Soft computing, International Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, Neural Computing

-Name: Nguyen Xuan Thao

-Affiliation: Vietnam National Univeristy of Agriculture

-Research topics: Fuzzy computation

– Number of ISI/Scopus papers: 20

– Journals: Soft computing, International Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, Neural Computing

9 Thông tin liên hệ

– Trưởng nhóm: Trần Quang Tuyến

– Email: tuyentq@isvnu.vn

– Điện thoại: 0912345678

Thông tin liên hệ

-Trưởng nhóm: Trần Đức Quỳnh

-Email: quynhtd@isvnu.vn

-Điện thoại 0902266018

Contact person:

-Name: Tran Duc Quynh

-Email: quynhtd@isvnu.vn

-Phone: 0902266018