TS. Trần Đức Quỳnh


 

 

 • Chức vụ: Trưởng phòng Đào tạo, Giảng viên chính
 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: quynhtd@vnuis.edu.vn
 • Địa chỉ:Khoa Các khoa học ứng dụng, P408, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Quá trình công tác

 • Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 5 năm 2019
 • Trưởng Bộ môn Toán tin từ năm 2012 đến năm 2015 và là Trưởng Khoa Công nghệ thông tin từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 5 năm 2019
 • Từ tháng 6 năm 2019 là chủ nhiệm Bộ môn Khoa học tự nhiên và Công nghệ-Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Bằng cấp

 • Đại học: ngành Toán học, Trường Đại học sư phạm Hà Nội, 2003
 • Cao học: ngành Toán giải tích, Trường Đại học sư phạm Hà Nội, 2006.
 • Tiến sĩ: ngành Tin học, Đại học Metz (nay là Đại học Lorraine), Cộng hoà Pháp, 2011.

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu: Mô hình và phương pháp tối ưu ứng dụng trong tài chính, giao thông, logistics; Học máy và ứng dụng; Tính toán mờ và ứng dụng.
 • Các môn học giảng dạy: Toán tài chính; Tối ưu hóa; Vận trù học; Phương pháp định lượng cho kinh doanh và quản lí; Nhập môn Phân tích dữ liệu kinh doanh; Trí tuệ nhân tạo; Học máy.

Các công bố

 • Le Thi Hoai An, Tran Duc Quynh, Solving continuous min max problem for single period portfolio selection with discrete constraints by DCA, Optimization, Vol 61, pp. 1025-1038, 2012 (SCI).
 • Le Thi Hoai An, Pham Dinh Tao, Tran Duc Quynh, A DC programming approach for a class of bilevel programming problems and application in portfolio selection, Numerical Algebra, Control and Optimization (NACO), Vol 2, pp. 167-185, 2012.
 • Le Thi Hoai An, Tran Duc Quynh, Kondo Hloindo Adjallah, A difference of convex functions algorithm for optimal scheduling and real-time assignment of preventive maintenance jobs on parallel processors, to appear in Journal of Industry and Management Optimization (JIMO), pp. 243 – 258,Volume 10, Issue 1, January 2014 (SCI). https://www.aimsciences.org/journals/displayArticlesnew.jsp?paperID=9082
 • Le Thi Hoai An, Tran Duc Quynh, Optimizing a multi-stage production/inventory system with bottleneck by DC programming based approaches, Computational Optimization and Applications (COAP) (SCI). http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10589-013-9600-5.pdf
 • Le Thi Hoai An, Tran Duc Quynh, New and efficient algorithms for transfer prices and inventory holding policies in two-enterprise supply chains, Journal of Global Optimization (JOGO) (SCI) http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10898-013-0081-y.pdf
 • Tran Duc Quynh, Le Thi Hoai An, Kondo Hloindo Adjallah, ”DCA for minimizing the cost and tardiness of preventive maintenance tasks under real-time allocation constraint, LNCS, Volume 5991, pp 410-419.
 • Tran Duc Quynh, Le Thi Hoai An, A fast and scalable algorithm for a multi-stage manufacturing problem, The proceeding of the conference IESM 2011.
 • Le Thi Hoai An, Tran Duc Quynh, Transfer prices for two-enterprise supply chain optimization by DCA, appeared in the proceeding of the internet conference IPROMS 2010, 15-26 November 2010.
 • Tran Duc Quynh, Phan Nguyen Ba Thang, Nguyen Quan Thuan, A New Approach for Optimizing Traffic Signals in Networks Considering Rerouting, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol 359, pp 143-154.
 • Tran Duc Quynh, Bui Nguyen Hanh, Hedonic model and software for the problem of land pricing, Journal of Science and Development, Vol 13, pp. 998-989(Vietnamese).
 • Tran Duc Quynh, Algorithm GA and NSGA-II for model of land management problem (in Vietnamese), National Conference REV-ECIT 2018, pp. 169-173.
 • Le Luong Vuong, Tran Duc Quynh, Nguyen Quang Thuan, A New Solution Method for Solving Transit Assignment Problems, ICERA 2018, Lecture Notes in Networks and Systems, vol 63, pp. 70-76. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-04792-4_11
 • Tran Duc Quynh, Nguyen Quang Thuan, On optimization problems in urban transport Book, Open Problem in Optimization and Data Analysis, Springer, pp. 151-170. 
 • Tran Duc Quynh, A New Efficient Algorithm for Maximizing the Profit and the Compactness in Land Use Planing Problem, Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC, vol 1121), pp 3-13, 2019.
 • Le Luong Vuong, Nguyen Quang Thuan, Tran Duc Quynh, A New Solution Method for a Mean-Risk Mixed Integer Nonlinear Program in Transportation Network Protection, Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC, vol 1121), pp 14-26, 2019.
 • T. D. Quynh and T. Thi Lan Phuong, “Improving the bankruptcy prediction by combining some classification models,” 2020 12th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), 2020, pp. 263-268, doi: 10.1109/KSE50997.2020.9287707.
 • T. D. Quynh, N. Xuan Thao, N. Q. Thuan and N. Van Dinh, “A new similarity measure of IFSs and its applications,” 2020 12th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), 2020, pp. 242-246, doi: 10.1109/KSE50997.2020.9287689.
 •  Tran Duc Quynh, Nguyen Thi Lua, Solving a portfolio selection model with cadinality constraints by DCA (in Vietnamese), Procedding of conference FAIR2020, pp 587-594, doi:10.15625/vap.2020.00216.

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 • Tran Duc Quynh, Nguyen Quang Thuan, On optimization problems in urban transport Book, Open Problem in Optimization and Data Analysis, Springer, pp. 151-170 (chương sách)

Đề tài, dự án

 • Mô hình và thuật toán tối ưu trong bài toán xác định cơ cấu cây trồng (chủ nhiệm Đề tài cấp Học viện Nông nghiệp Việt Nam)
 • Nghiên cứu mô hình xác định giá đất (chủ nhiệm, đề tài trọng điểm cấp Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 
 • Cân bằng và tối ưu trong mạng giao thông đô thị: phân tích lí thuyết và các thuật toán (thành viên nghiên cứu chính, đề tài Nafosted)

Tìm kiếm