Văn bản, biểu mẫu


Biểu mẫu

STTTên biểu mẫu/phụ lụcKý hiệu
1. 

Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên 

NCKHSV. 01
2.Biên bản họp xác định danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên  cấp TrườngNCKHSV. 02
3.Thuyết minh đề cương đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên NCKHSV. 03
4.Phiếu đánh giá thuyết minh đề cương đề tàiNCKHSV. 04
5.

Biên bản họp hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

NCKHSV. 05
6.Quyết định phê duyệt đề tài và phân công giảng viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học sinh viên NCKHSV. 06
7. 

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên 

NCKHSV. 07
8.Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên NCKHSV. 08
9.Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên NCKHSV. 09
10.Phiếu đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên  cấp Khoa (Dành cho ủy viên Hội đồng)NCKHSV. 10a
11.Phiếu đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên  cấp Khoa (Dành cho ủy viên phản biện)NCKHSV. 10b
12.Phiếu đánh giá công trình nghiên cứu khoa học sinh viên cấp TrườngNCKHSV. 11
13.Biên bản họp hội đồng đánh giá và xét khen thưởng công trình nghiên cứu khoa học sinh viên cấp TrườngNCKHSV. 12
14.Biên bản họp nghiệm thu cấp Khoa chuyên mônNCKHSV.13

Văn bản

1.Quy định quản lý Khoa học công nghệ Trường Quốc tế Số 1056/QD-TQT
2.Quyết định về việc ban hành quy trình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên tại Trường Quốc tếSố 1098/QĐ-TQT