Đề tài cấp cơ sở


1. Tên đề tài: Determinants of the choice between acquisitions and joint ventures in Vietnam

Chủ nhiệm đề tài: Đoàn Thu Trang

Mã số: CS.2021-01

Thời gian thực hiện: 2021 – 2022

2. Tên đề tài: Design Cloud-Fog systems based on the energy of IoT devices

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thanh Tùng

Mã số: CS.NNC/2020-01

Thời gian thực hiện: 2020 – 2021

3. Tên đề tài: Xây dựng độ đo mới trên các tập mờ trực cảm và tập mờ Pythagorean: ứng dụng cho bài toán ra quyết định đa tiêu chí (MCDM)

Chủ nhiệm đề tài: Trần Đức Quỳnh

Mã số: CS.NNC/2020-02

Thời gian thực hiện: 2020 – 2021

4. Tên đề tài: Ứng dụng mô hình học máy để dự báo sớm khách hàng dừng sử dụng dịch vụ viễn thông

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Việt Hương

Mã số: CS.NNC/2020-03

Thời gian thực hiện: 2020 – 2021

5. Tên đề tài: Phân tích lập trường của người dùng trên các phương tiện truyền thông xã hội sử dụng kỹ thuật học sâu

Chủ nhiệm đề tài: Lê Đức Thịnh

Mã số: CS.NNC/2020-04

Thời gian thực hiện: 2020 – 2021

6. Tên đề tài: Nghiên cứu và phát triển các mô hình huấn luyện trước dựa trên dữ liệu lớn chưa gắn nhãn và ứng dụng nâng cao hiệu quả xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Oanh

Mã số: CS.NNC/2020-05

Thời gian thực hiện: 2020 – 2021

7. Tên đề tài: Information Source and Destination Choice: Mediation of Perception of Covid-19 Pandemic Impacts and Perception of Destination

Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Mai

Mã số: CS.NNC/2021-01

Thời gian thực hiện: 2021 – 2022

8. Tên đề tài: Impact of Digital Platforms on the Internationalization and CSR-based differentiation Strategy

Chủ nhiệm đề tài: Bùi Mỹ Trinh

Mã số: CS.NNC/2021-02

Thời gian thực hiện: 2021 – 2022

9. Tên đề tài: Lối sống bền vững của người dân trên địa bàn Hà Nội: bằng chứng từ khảo sát trực tuyến trên mạng xã hội

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Phương Mai

Mã số: CS.NNC/2021-03

Thời gian thực hiện: 2021 – 2022

10. Tên đề tài: Hành vi tiêu dùng xanh các sản phẩm dệt may thời trang: nghiên cứu điển hình thanh niên trên địa bàn Hà Nội

Chủ nhiệm đề tài: Hồ Nguyên Như Ý

Mã số: CS.NNC/2021-04

Thời gian thực hiện: 2021 – 2022

11. Tên đề tài: Tương đương dịch thuật của cấu trúc bị động tiếng Anh trong tiếng Việt

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Thuỷ

Mã số: CS.NNC/2021-05

Thời gian thực hiện: 2021 – 2022