Biểu mẫu KHCN


STTVĂN BẢN, BIỂU MẪU1Lý lịch khoa học2Hướng dẫn đề xuất đề tài khoa học công nghệ cấp ĐHQGHN xem tại ĐÂY3Quy trình đăng ký Thuyết minh đề tài cấp ĐHQGHN xem tại ĐÂY4Đơn đăng ký hỗ trợ công bố quốc tế5Đơn đăng ký quyền sở hữu trí tuệ6Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở6.1Mẫu trang bìa báo cáo tổng kết đề tài6.2Đề xuất đề tài6.3Biên bản họp hội đồng xét duyệt đề tài6.4Phiếu nhận xét đề xuất đề tài6.5Thuyết minh đề tài cấp cơ sở6.6Phiếu chấm điểm thuyết minh (dành cho ủy viên)6.7Phiếu nhận xét thuyết minh (dành cho phản biện)6.8Biên bản họp hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài6.9Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài6.10Đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài6.11Báo cáo tổng kết đề tài6.12Phiếu chấm điểm nghiệm thu đề tài (dành cho Ủy viên)6.13Phiếu nhận xét nghiệm thu đề tài (dành cho Ủy viên phản biện)6.14Biên bản họp hội đồng nghiệm thu đề tài7Mẫu đề xuất xây dựng tài liệu giảng dạy8Đề xuất thành lập nhóm nghiên cứu

CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP ĐHQGHN

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHNMẪU 01/KHCN
Phiếu đánh giá đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHNMẪU 02/KHCN
Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHNMẪU 03/KHCN
Lý lịch khoa họcMẪU 04/KHCN
Phiếu đánh giá thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHNMẪU 05/KHCN
Biên bản họp Hội đồng thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHNMẪU 06/KHCN
Báo cáo về việc chỉnh sửa, hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHNMẪU 07/KHCN
Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHNMẪU 08/KHCN
Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHNMẪU 09/KHCN 
Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụMẪU 10/KHCN
Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHNMẪU 11/KHCN
Phiếu tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHNMẪU 12/KHCN
Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHNMẪU 13/KHCN
Phiếu nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHNMẪU 14/KHCN
Báo cáo thẩm định sản phẩm nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHNMẪU 15/KHCN
Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHNMẪU 16/KHCN
Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHNMẪU 17/KHCN
Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHNMẪU 18/KHCN