CÔNG NHẬN CHUYỂN TIẾP


Trường Quốc gia Chương trình của Khoa được công nhận chuyển tiếp Chương trình được công nhận chuyển tiếp tại trường đối tác
Trường ĐH Heriot Watt Vương quốc Anh Cử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toán MA Accountancy & Finance
MA Business & Finance
Trường ĐH Heriot Watt Vương quốc Anh Cử nhân kinh doanh quốc tế Bachelor of Business Administration
MA International Business Management
MA International Business Management with Enterprise
MA International Business Management with Marketing
Trường ĐH Heriot Watt Vương quốc Anh Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý Bachelor of Business Administration
MA International Business Management
MA International Business Management with Enterprise
MA International Business Management with Marketing
Trường ĐH Heriot Watt Vương quốc Anh Cử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toán International Trade and Investment (top-up) BA (Hons)
Business Accounting (top-up) BA (Hons)
Business with Financial Services (top-up) BA (Hons)
Trường ĐH Huddersfield Vương quốc Anh Cử nhân Kinh doanh quốc tế International Business (top-up) BA (Hons)
Business Administration and Management (top-up) BA (Hons)
Trường ĐH Kỹ thuật Năng lượng Moscow LB Nga Cử nhân Tin học và Kỹ thuật máy tính Bachelor of Informatics and Computer engineering
Học viện Hàng không Moscow LB Nga Kỹ sư Tự động hoá và Tin học Bachelor of Control Systems and Computer Science in Engineering
Trường Quốc gia Chương trình của Khoa được công nhận chuyển tiếp Chương trình được công nhận chuyển tiếp tại trường đối tác
Trường ĐH Công nghệ Chien Kuo Đài Loan Cử nhân kinh doanh quốc tế Bachelor of International Business
Bachelor of Industrial Engineering and Service Management
Trường ĐH Công nghệ Chien Kuo Đài Loan Cử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toán Bachelor of International Business
Bachelor of Industrial Engineering and Service Management
Trường ĐH Công nghệ Chien Kuo Đài Loan Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý Bachelor of Information Management
Bachelor of International Business
Bachelor of Marketing and Service Management
Bachelor of Industrial Engineering and Service Management
Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Lunghwa Đài Loan Cử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toán Bachelor Business Administration
Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Lunghwa Đài Loan Cử nhân kinh doanh quốc tế Bachelor Business Administration
Trường ĐH HELP Malaysia Cử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toán Bachelor of Business (Accounting) (Hons)
Trường ĐH HELP Malaysia Cử nhân kinh doanh quốc tế Bachelor of Business (International Business) (Hons)
Trường ĐH HELP Malaysia Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý Bachelor of Information Technolog (Hons)
OR
Bachelor of Information Technology (Hons) Data Analytics
Trường ĐH HELP Malaysia Cử nhân Tin học và Kỹ thuật máy tính Bachelor of Information Technolog (Hons)
OR
Bachelor of Information Technology (Hons) Data Analytics
Trường ĐH HELP Malaysia Cử nhân Phân tích dữ liệu kinh doanh Bachelor of Business Analytics (Hons)
Trường Quốc gia Chương trình của Khoa được công nhận chuyển tiếp Chương trình được công nhận chuyển tiếp tại trường đối tác
Trường ĐH Canberra Australia Cử nhân kinh doanh quốc tế Bachelor of Accounting
Bachelor of Business Administration
Bachelor of Entrepreneurship and Innovation Bachelor of Event and Tourism Management Bachelor of Finance
Bachelor of Human Resource Management Bachelor of International Business
Bachelor of Marketing Management
Bachelor of Public Administration
Trường ĐH Canberra Australia Cử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toán Bachelor of Accounting
Bachelor of Business Administration
Bachelor of Entrepreneurship and Innovation Bachelor of Event and Tourism Management Bachelor of Finance
Bachelor of Human Resource Management Bachelor of International Business
Bachelor of Marketing Management
Bachelor of Public Administration
Trường ĐH Canberra Australia Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý Bachelor of Accounting
Bachelor of Business Administration
Bachelor of Entrepreneurship and Innovation Bachelor of Event and Tourism Management Bachelor of Finance
Bachelor of Human Resource Management Bachelor of International Business
Bachelor of Marketing Management
Bachelor of Public Administration
Trường ĐH Curtin Australia Cử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toán Bachelor of Business Administration
Bachelor of Commerce (Accounting)
Bachelor of Commerce (various majors)
Trường ĐH Curtin Australia Cử nhân kinh doanh quốc tế Bachelor of Business Administration
Bachelor of Commerce (International Business)
Bachelor of Commerce (various majors)
Trường ĐH Curtin Australia Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý Bachelor of Business Administration
Bachelor of Commerce (Business Information System)
Bachelor of Commerce (Business Information Technology)
Bachelor of Commerce (various majors)
Trường ĐH Curtin Australia Cử nhân Tin học và Kỹ thuật máy tính Bachelor of Technology (Computer Systems and Networking)
Trường ĐH Curtin Australia Cử nhân Phân tích dữ liệu kinh doanh Bachelor of Business Administration
Bachelor of Commerce (Business Information System)
Bachelor of Commerce (Business Information Technology)
Bachelor of Commerce (various majors)
Trường ĐH South Australia Australia Cử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toán Bachelor of Commerce (Accounting)
Bachelor of Business (Finance)
Bachelor of Business (Finance Planning)
Bachelor of Business (Economics, Finance and Trade)In addition, UniSA could map into a combo package where student adds one extra year and obtains the Master of Finance
Trường ĐH South Australia Australia Cử nhân kinh doanh quốc tế Bachelor of Business
Bachelor of Business (Economics, Finance and Trade)
Bachelor of Business (Finance)
Bachelor of Business (Finance Planning)
Bachelor of Business (Information Strategy and Management)
Bachelor of Business (Innovation and Entrepreneurship)
Bachelor of Business (International Business)
Bachelor of Business (Logistics and Supply Chain Management)
Bachelor of Business (Management)
Bachelor of Business (Marketing)
Bachelor of Business (Sports and Recreation Management)
Bachelor of Business (Tourism and Event Management)In addition, UniSA could map into a combo package where student adds one extra year and obtains the Master of Management
Trường ĐH South Australia Australia Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý Bachelor of Business (Information Strategy and Management)

In addition, UniSA could map into a combo package where student adds one extra year and obtains the Master of Management

Trường ĐH South Australia Australia Cử nhân Tin học và Kỹ thuật máy tính Bachelor of Information Technology
Bachelor of Information Technology (Games and Entertainment Design)
Bachelor of Information Technology (Mobile Application Development)
Bachelor of Information Technology (Networking and Cybersecurity)
Bachelor of Information Technology (Software Development)
Trường ĐH South Australia Australia Cử nhân Phân tích dữ liệu kinh doanh Bachelor of Business (Information Strategy and Management)
In addition, UniSA could map into a combo package where student adds one extra year and obtains the Master of ManagementBachelor of Mathematics (Data Science)
Trường ĐH Western Sydney Australia Cử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toán Bachelor of Accounting
Trường ĐH Western Sydney Australia Cử nhân kinh doanh quốc tế Bachelor of Business
Trường ĐH Western Sydney Australia Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý Bachelor of Information System
Trường ĐH Western Sydney Australia Cử nhân Tin học và Kỹ thuật máy tính Bachelor of Information and Communications Technology
Trường ĐH Western Sydney Australia Cử nhân Phân tích dữ liệu kinh doanh Bachelor of Data Science
Trường ĐH Edith Cowan Australia Cử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toán Bachelor of Commerce with any single major (excluding Accounting)
Trường ĐH Edith Cowan Australia Cử nhân Kinh doanh quốc tế Bachelor of Commerce with any single major (excluding Accounting)
Trường ĐH Edith Cowan Australia Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý Bachelor of Commerce with any single major (excluding Accounting)
Trường Quốc gia Chương trình của Khoa được công nhận chuyển tiếp Chương trình được công nhận chuyển tiếp tại trường đối tác
Trường ĐH Missouri State Hoa Kỳ Cử nhân kinh doanh quốc tế Bachelor of Arts/ Science in International Management
Bachelor of Science in Management
Bachelor of Sciences in Computer Information Systems
Trường ĐH Missouri State Hoa Kỳ Cử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toán Bachelor of Sciences in Accounting
Trường ĐH Missouri State Hoa Kỳ Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý Bachelor of Applied Sciences in Technology Management
Bachelor of Sciences in Information Technology Service Management
Bachelor of Sciences in Computer Information Systems
Trường ĐH Arizona Hoa Kỳ Cử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toán Bachelor of Science in Accounting
Trường ĐH Arizona Hoa Kỳ Cử nhân Kinh doanh quốc tế Bachelor of Science in Business Adminstration
Business Management with a minor in Global Business
Trường ĐH Arizona Hoa Kỳ Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý Bachelor of Science in Management Information Systems
Trường ĐH Arizona Hoa Kỳ Cử nhân Tin học và Kỹ thuật máy tính Bachelor of Science in Electrical and Computer Engineering
Trường ĐH Arizona Hoa Kỳ Cử nhân Phân tích dữ liệu kinh doanh Bachelor of Arts or Bachelor of Science in Statistics and Data Science or Bachelor of Science in Information Science and Technology