Đề tài cấp Sở


STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Mã số  Thời gian

thực hiện

1 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống mạng thông tin cảm biến không dây đa chặng ứng dụng trong số hóa, giám sát quy trình chăm sóc cây trồng có giá trị kinh tế cao phục vụ canh tác đa nhóm hộ Lê Duy Tiến 01C-02/01-2019-03 2019 – 2021
2 Nghiên cứu các điều kiện để triển khai mô hình trường học thông minh của Hà Nội Nguyễn Trung Hiển 61X-12/01-2019-3 2019 – 2021