Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí


Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí, Trường Quốc tế được thành lập dựa trên Quyết định số 3868/QĐ-ĐHQGHN ngày 01 tháng 12 năm 2021 về việc thành lập Trường Quốc tế, và Quyết định số 168/QĐ-ĐHQGHN về việc triển khai các hoạt động của Trường Quốc tế kể từ ngày 26/01/2022 của Giám đốc ĐHQGHN.

Trung tâm ĐBCL&KT là đơn vị trực thuộc Trường Quốc tế có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về việc tổ chức, quản lý và thực hiện công tác đánh giá, kiểm định, đảm bảo chất lượng giáo dục, khảo thí, thanh tra giáo dục.