Kết quả khảo sát


Với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng dạy và học, Trường Quốc tế – ĐHQGHN định kỳ tổ chức lấy ý kiến phản hồi của các đối tượng bao gồm sinh viên, học viên, cựu sinh viên, cán bộ, giảng viên, các đơn vị/tổ chức bên ngoài về các hoạt động của nhà trường. Hệ thống thu thập ý kiến các bên liên quan được Trường xây dựng theo Hướng dẫn số 581/HD-ĐHQGHN ngày 20/2/2020 có sự điều chỉnh phù hợp với đặc thù của đơn vị.

Theo đó, Nhà trường đã triển khai các hoạt động cụ thể:

1.Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên: 2019-2020 HK1, 2019-2020 HK2, 2020-2021 HK1, 2020-2021 HK2, 2021-2022 HK1, 2022-2023 HK1, 2022-2023 HK2

2. Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cựu sinh viên về tình trạng việc làm: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

3. Khảo sát lấy ý kiến đánh giá của đơn vị sử dụng lao động về chất lượng sinh viên sau khi tốt nghiệp: 2019, 2022

4.Khảo sát lấy ý kiến đánh giá của người học về cơ sở vật chất và dịch vụ đào tạo: 2016-2017 HK1, 2016-2017 HK2, 2017-2018 HK1, 2017-2018 HK2, 2018-2019 HK1, 2018-2019 HK2

5.Khảo sát mức độ hài lòng của người học về dịch vụ công: 2019