Văn bản quy định


Văn bản pháp quy về kiểm định

  1. Thông tư số 04/2016/TT-BGDÐT ngày 11.3.2016: Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học: TT04-BGDĐT
  2. Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28.6.2016 của Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ giáo dục và đào tạo: Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH: CV1074- BGDĐT
  3. Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28.6.2016 của Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ giáo dục và đào tạo: Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo: CV1075-BGDĐT
  4. Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31.12.2019 của Cục quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT: Thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD: CV 1669-BGDĐT
  5. Kèm theo Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng, thay thế Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng: Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học: HD kèm CV 1669
  6. Hướng dẫn đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA: AUN-QA 4.0
  7. Bản dịch bộ tiêu chuẩn AUN-QA version 4: AUN-QA 4.0.bản dịch
  8. Hướng dẫn tự đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT: TT04-BGDĐT
  9. Bộ tiêu chuẩn ABET: ABET