Khảo sát


Chất lượng đào tạo mang một ý nghĩa rất quan trọng đối với các trường đại học, đặc biệt trong xu thế chuyển từ hình thức đào tạo niên chế sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy người học làm trung tâm. Mặt khác, dưới tác động của các yếu tố bên ngoài và đặc biệt là sự tác động của nền kinh tế thị trường, giáo dục đã được coi như một “dịch vụ giáo dục” mà ở đó khách hàng (sinh viên, phụ huynh) có thể đầu tư và lựa chọn một nhà cung cấp dịch vụ (các trường học) mà họ cho là phù hợp nhất. Để tồn tại và phát triển, các trường cần chú trọng vào chất lượng dịch vụ đào tạo nhằm nâng cao sự hài lòng của người học. Thông tin về sự hài lòng của người học sẽ giúp nhà trường có những điều chỉnh kịp thời giúp nâng cao chất lượng đào tạo.

Khảo sát ý kiến của các bên liên quan là một hoạt động được Trường Quốc tế chú trọng và thực hiện định kỳ theo học kỳ/năm học. Đối với Nhà trường, hoạt động khảo sát giúp đánh giá đúng thực trạng công tác đào tạo của Trường trong thời gian vừa qua, tạo thêm kênh thông tin giúp Nhà trường điều chỉnh hoạt động đào tạo, góp phần thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của Trường. Đối với sinh viên, hoạt động khảo sát cũng đảm bảo lợi ích cho sinh viên, tạo điều kiện để sinh viên được phản ánh tâm tư, nguyện vọng, được thể hiện ý kiến về hoạt động đào tạo của nhà trường.

Trung tâm Đảm bảo chất lượng đóng vai trò đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan trực tiếp tổ chức triển khai hoạt động khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động phục vụ và hỗ trợ. Đồng thời, tiếp nhận các ý kiến phản hồi sau khảo sát của sinh viên, tổ chức hội nghị để rút kinh nghiệm, điều chỉnh phiếu khảo sát cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, đề xuất cải tiến hình thức, nội dung khảo sát để đạt hiệu quả cao nhất.