Văn bản quy định


  1. Hướng dẫn 581/HD-ĐHQGHN ngày 20/2/2020 Hướng dẫn đánh giá chất lượng thông qua phản hồi từ các bên liên quan: HD 581
  2. Hướng dẫn 45/KQT-ĐBCL ngày 11/6/2015 Hướng dẫn đánh giá chất lượng thông quan phản hồi từ các bên liên quan: HD 45 KQT