Hệ thống ĐBCL bên trong


Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong (Internal Quality Assurance-IQA) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để duy trì và cải tiến chất lượng trong giáo dục đại học. Với quan điểm các hoạt động đều hướng đến mục tiêu không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng, những năm qua Trường Quốc tế – ĐHQGHN đã xây dựng các quy định, quy trình, phân bổ nguồn lực, đào tạo con người,…để đảm bảo vận hành hiệu quả hệ thống IQA. Hoạt động của hệ thống IQA như tự đánh giá cấp chương trình theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, đánh giá cơ sở đào tạo theo bộ tiêu chuẩn MOET, khảo sát chất lượng giảng dạy, quản lý và phục vụ,…đã đóng góp rất tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và đào tạo của Trường. Trong thời gian tới, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống IQA vẫn là một trong những mục tiêu ưu tiên trong công tác ĐBCL của Nhà trường.