Các nhiệm vụ khác


Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm về kiểm định chất lượng, khảo sát, khảo thí, Trung tâm ĐBCL&KT cũng thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công. Trong đó có hoạt động thanh tra giáo dục các lớp học tại các cơ sở đào tạo của Trường, tham gia các đề án mở mã ngành đào tạo, các tổ công tác về chỉnh sửa chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, đổi mới hoạt động giảng dạy, rà soát các quy trình đảm bảo chất lượng….