Kiểm định trong nước


Thực hiện công tác kiểm định các chương trình đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT cùng ĐHQGHN, hàng năm Trường đều đăng ký kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo. Cụ thể:

Năm 2019, Trường đánh giá ngoài chương trình đào tạo Cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế (International Business) theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Chương trình được kiểm định và công nhận bởi Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đại học Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2021, Trường thực hiện tự đánh giá 02 chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán, Phân tích, Kiểm toán theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT và Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý theo định hướng tiêu chuẩn AUNQA, tiến tới đánh giá ngoài chương trình Kế toán, Phân tích, Kiểm toán và đánh giá đồng cấp đối với chương trình Hệ thống thông tin quản lý.

Thông qua các hoạt động tự đánh giá và kiểm định các chương trình đào tạo, Nhà trường một mặt đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh, mặt khác sử dụng các kết quả tự đánh giá và khuyến nghị từ các Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng từng chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học và xã hội