Tổ công tác/ đề án


Tham gia các Đề án/ tổ công tác theo phân công của Ban giám hiệu (Tổ công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo mới; Tổ công tác rà soát và chỉnh sửa chương trình đào tạo hiện hành; Tổ công tác xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ….)