Giới thiệu chung – TTDBCL


Trung tâm ĐBCL&KT là đơn vị trực thuộc Trường Quốc tế có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về việc tổ chức, quản lý và thực hiện công tác đánh giá, kiểm định, đảm bảo chất lượng giáo dục, khảo thí, thanh tra giáo dục.