Văn bản quy định


Văn bản pháp quy về khảo thí

  1. Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014: Quy chế Đào tạo đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội: QĐ 5115
  2. Quyết định số 4318/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/12/2021: Quy định tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến ở ĐHQGHN: QĐ 4318 Quy-dinh
  3. Quyết định số 768/QĐ-KQT ngày 5/12/2016: Ban hành Quy định về tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần các chương trình đào tạo đại học do Đại học quốc gia Hà Nội cấp bằng: QĐ 768 Quy định
  4. Quyết định số 769/QĐ-KQT ngày 5/12/2016: Ban hành Quy định về tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần các chương trình liên kết đào tạo bậc đại học: QĐ 769 Quy định
  5. Quyết định số 770/QĐ-KQT ngày 5/12/2016: Ban hành Quy định về tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần các chương trình liên kết đào tạo bậc sau đại học: QĐ 770 Quy định
  6. Hướng dẫn số 454/HD-KQT ngày 17/5/2021: Hướng dẫn về tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần các chương trình đào tạo do ĐHQGHN cấp bằng học kỳ II năm học 2020-2021: HD 454
  7. Hướng dẫn số 633/HD-KQT ngày 21/7/2021: Hướng dẫn về việc thi kết thúc học phần các chương trình đào tạo đại học theo hình thức trực tuyến trên phần mềm Ms.Teams (dành cho sinh viên): HD 633
  8. Hướng dẫn số 634/HD-KQT ngày 21/7/2021: Hướng dẫn về việc thi kết thúc học phần các chương trình đào tạo đại học theo hình thức trực tuyến trên phần mềm Ms.Teams (dành cho giảng viên và cán bộ): HD 634
  9. Hướng dẫn số 1188 /QĐ-KQT ngày 31/12/2021: Hướng dẫn triển khai hoạt động bảo vệ Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến cho sinh viên các chương trình đào tạo bậc Đại học do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cấp bằng: HD 1188