Thanh tra giáo dục


1. Thanh tra việc thực hiện các nội quy, quy định giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên thuộc các chương trình đào tạo đại học và sau đại học tại các cơ sở của Khoa.

2. Kiểm tra cơ sở vật chất, lắng nghe ý kiến phản hồi của sinh viên/ giảng viên về cơ sở vật chất; báo cho các bên liên quan khi có sự cố để khắc phục nhanh chóng

3. Kiểm tra việc thực hiện quy chế thi và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học.

4. Báo cáo Ban giám hiệu kết quả thanh tra hàng tuần hoặc đột xuất