Khảo thí


Trung tâm Đảm bảo chất lượng và khảo thí (ĐBCL&KT) là đầu mối quản lý và tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần toàn bộ các chương trình đào tạo đại học và sau đại học tại Trường Quốc tế- Đại học Quốc gia Hà Nội. Căn cứ trên các quy định hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Giáo dục và đào tạo, Trung tâm ĐBCL&KT xây dựng các quy trình khảo thí và các văn bản liên quan phù hợp với tình hình thực tiễn dạy và học tại Trường.

Theo đó, Trung tâm ĐBCL&KT là đầu mối lưu trữ và cung cấp đề thi cho toàn bộ các kỳ thi cuối kỳ/kết thúc học phần của hệ đào tạo dự bị, đào tạo đại học và sau đại học tất cả các chương trình đảm bảo tính khách quan, tin cậy của đề thi. Ngoài ra, Trung tâm ĐBCL&KT cũng là đầu mối tổ chức chấm thi, lên điểm, phúc khảo kết quả thi và giải quyết toàn bộ những thắc mắc phát sinh trong quá trình chấm thi cuối kỳ. Toàn bộ bài thi của sinh viên/học viên được lưu giữ tại Trung tâm theo đúng quy định của đảm bảo chất lượng.

Kết thúc mỗi học kỳ, Trung tâm ĐBCL&KT sẽ tổ chức các cuộc họp rút kinh nghiệm giữa các bên (Phòng Đào tạo, các Khoa trực thuộc) nhằm tổng kết và hoàn thiện hơn quy trình khảo thí cũng như công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Trường. Kết quả thi cũng được phân tích và định lượng nhằm đánh giá chất lượng đề thi phù hợp với chương trình đào tạo, mục tiêu đào tạo cũng như chuẩn đầu ra của chương trình, chuẩn đầu ra của học phần.