Văn bản pháp quy KHCN


TT

Tên văn bản

Chi tiết

 QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ
 1.

 Luật Khoa học và Công nghệ

Luật số: 2913/2013/QH13

  2. 

 Luật Công nghệ cao

Luật số: 21/2008/QH12

  3. 

 Luật Năng lượng nguyên tử

Luật số: 18/2008/QH12

  4.

 Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Luật số: 68/2006/QH11 

  5.

 Luật sở hữu trí tuệ

Luật số: 50/2005/QH11

   6.

 Luật chuyển giao công nghệ

Luật số: 07/2017/QH14

   7.

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật khoa học và công nghệ

Số: 08/2014/NĐ-CP

   8. 

Nghị định Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoat động khoa học và công nghệ

Số: 95/2014/NĐ-CP

  9. 

Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Số: 51/2019/NĐ-CP

10.  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Số: 36/2009/QH12

11.

Nghị định Quy định về việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Số: 40/2014/NĐ-CP

12.

Nghị định Quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước 

Số: 70/2018/NĐ-CP

13.

Nghị định Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

Số: 109/2022/NĐ-CP

14.

Nghị định Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

Số: 99/2014/NĐ-CP

15.

Quyết định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Số: 06/2020/QĐ-Ttg

CÁC VĂN BẢN CỦA BỘ VÀ LIÊN BỘ
1.

Thông tư Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Số: 37/2014/TT-BKHCN

2. Thông tư Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Số: 11/2014/TT-BKHCN
3. Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

Số: 12/2014/TT-BKHCN

4.

Thông tư Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Số: 04/2015/TT-BKHCN

5.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Số: 03/2017/TT-BKHCN

6. Thông tư Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Số: 07/2014/TT-BKHCN

7. Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia Số: 09/2014/TT-BKHCN
8.

Thông tư ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số: 11/2016/TT-BGDĐT

9.

Thông tư Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

Số: 26/2021/TT-BGDĐT

10.

Thông tư ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét công nhận sáng kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số: 26/2021/TT-BGDĐT

11.

Thông tư Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

Số: 20/2020/TT-BGDĐT

12.

Thông tư ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

Số: 45/2020/TT-BGDĐT

13.

Thông tư ban hành Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào 

Số: 09/2018/TT-BGDĐT

14. Quyết định Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số: 5830/QĐ-BGDĐT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

1.

Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

QĐ số 3149 /QĐ-ĐHQGHN ngày 20 tháng 9 năm 2022

2.

Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030

QĐ số 286/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 02 năm 2022

3.

Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Đại học Quốc gia Hà Nội

QĐ số: 542/QĐ-ĐHQGHN

4.

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

QĐ số: 602/QĐ-ĐHQGHN

5.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của ĐHQGHN (bản sửa đổi)

Quyết định số 628/QĐ-KHCN

6.

Quyết định ban hành Quy định tổ chức khen thưởng công trình nghiên cứu khoa học sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

QĐ số: 2970/QĐ-ĐHQGHN

7.

Hướng dẫn xây dựng và thực hiện dự án đầu tư ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng dẫn số: 4633/HD-ĐHQGHN

8.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phát triển ấn phẩm khoa học quốc tế
ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng dẫn số: 2988/HD-ĐHQGHN

9.

Quy định Giải thưởng Đại học Quốc gia Hà Nội về Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 1650/QĐ-ĐHQGHN

10.

Quyết định về việc ban hành hướng dẫn phát triển và chế độ ưu đãi
nhóm nghiên cứu mạnh ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định số: 3273/QĐ-ĐHQGHN

11.

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý tài sản trí tuệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định số: 3416/QĐ-ĐHQGHN

12.

Quyết định ban hành Quy định về công nhận, quản lý và phát triển phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định số: 3828/QĐ-ĐHQGHN

13.

Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời việc sử dụng kinh phí đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ theo Nghị định số 99/2014/NĐ-CP tại Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2022-2025

Quyết định số: 633/QĐ-ĐHQGHN

14.

Hướng dẫn quy cách ghi tên đơn vị công tác trên các công bố khoa học quốc tế

Văn bản số 579/ĐHQGHN-KHCN ngày 20/2/2020

15.

Quy định về việc đặt tên giao dịch quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị thành viên, trực thuộc, các chức danh lãnh đạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội

QĐ số 185/ĐHQGHN-KHCN ngày 20/1/2020

16.

Hướng dẫn xây dựng và phát triển các Chương trình nghiên cứu trọng điểm và Nhóm nghiên cứu mạnh ở Đại học Quốc gia Hà Nội

QĐ số 185/ĐHQGHN-KHCN ngày 20/1/2020

17.

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT/BTC-BKHCN

18.

Quy định về việc tổ chức khen thưởng công trình nghiên cứu khoa học sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

QĐ số 2970/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/8/2015

19.

Hướng dẫn quy trình đề xuất, xét duyệt đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2021

Văn bản số 1232/ĐHQGHN-KHCN ngày 24/4/2020

20.

Hướng dẫn Hỗ trợ công bố quốc tế tại ĐHQGHN

Văn bản số 3115 /HD-ĐHQGHN

TRƯỜNG QUỐC TẾ

1.

Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lí hoạt động khoa học và công nghệ ở Trường Quốc tế

Quyết định số: 1056/QĐ-TQT
2.

Công văn về việc triển khai đề tài cấp ĐHQGHN do Trường Quốc tế cấp kinh phí

Công văn số: 3467/ĐHQGHN-KHCN
3.

Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở Trường Quốc tế

Quy định xem tại ĐÂY

Văn bản, biểu mẫu xem tại ĐÂY

4.

Quyết định về việc ban hành hướng dẫn đăng ký và triển khai đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường gắn với việc nâng cao chất lượng giảng dạy ở Trường Quốc tế

Quyết định số: 1100/QĐ-TQT
5.

Quyết định về việc ban hành hướng dẫn quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở dành cho người học ở Trường Quốc tế

Quyết định số: 1099/QĐ-TQT
6.

Quyết định về việc ban hành quy trình quản lý đề tài khoa học và công nghệ các cấp
tại Trường Quốc tế

Quyết định số: 1149/QĐ-TQT
7.

Hướng dẫn về việc đăng ký hỗ trợ công bố công trình khoa học quốc tế và quyền sở hữu trí tuệ ở Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem tại ĐÂY
8.

Hướng dẫn về việc thể hiện tên Đại học Quốc gia Hà Nội, tên Trường Quốc tế trên các công bố kết quả nghiên cứu 

Thông báo số 706/TB-TQT

9.

Hướng dẫn đăng ký nhóm nghiên cứu cấp Khoa

Hướng dẫn xây dựng nhóm nghiên cứu

  10.

Hướng dẫn cán bộ, giảng viên đăng ký tham dự hội nghị, hội thảo khoa học

Hướng dẫn đăng ký dự hội nghị, hội thảo

Hướng dẫn phát triển tài liệu giảng dạy xem tại ĐÂY

Mẫu đăng ký xây dựng tài liệu giảng dạy tải tại ĐÂY

Hướng dẫn đề xuất đề tài khoa học công nghệ cấp ĐHQGHN xem tại ĐÂY

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhiệm vụ KHCN

Quy trình đăng ký Thuyết minh đề tài cấp ĐHQGHN xem tại ĐÂY