Văn bản pháp quy KHCN


TT

Tên văn bản

Chi tiết

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

1.                   

Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

QĐ số 3839 /QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng10 năm 2014

2.                   

Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội

QĐ số 286/QĐ-ĐHQGHN ngày 16 tháng 01 năm 2015

3.                   

Hướng dẫn quy cách ghi tên đơn vị công tác trên các công bố khoa học quốc tế

Văn bản số 579/ĐHQGHN-KHCN ngày 20/2/2020

4.                   

Quy định về việc đặt tên giao dịch quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị thành viên, trực thuộc, các chức danh lãnh đạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội

QĐ số 185/ĐHQGHN-KHCN ngày 20/1/2020

5.                   

Hướng dẫn xây dựng và phát triển các Chương trình nghiên cứu trọng điểm và Nhóm nghiên cứu mạnh ở Đại học Quốc gia Hà Nội

QĐ số 185/ĐHQGHN-KHCN ngày 20/1/2020

6.                   

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT/BTC-BKHCN

7.                   

Quy định về việc tổ chức khen thưởng công trình nghiên cứu khoa học sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

QĐ số 2970/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/8/2015

8.                   

Hướng dẫn quy trình đề xuất, xét duyệt đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2021

Văn bản số 1232/ĐHQGHN-KHCN ngày 24/4/2020

9.                   

Hướng dẫn Hỗ trợ công bố quốc tế tại ĐHQGHN

Văn bản số 3115 /HD-ĐHQGHN

TRƯỜNG QUỐC TẾ

1.       

Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở Trường Quốc tế

Quy định xem tại ĐÂY

Văn bản, biểu mẫu xem tại ĐÂY

2.                   

Hướng dẫn về việc đăng ký hỗ trợ công bố công trình khoa học quốc tế và quyền sở hữu trí tuệ ở Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem tại ĐÂY

3.                   

Hướng dẫn về việc thể hiện tên Đại học Quốc gia Hà Nội, tên Trường Quốc tế trên các công bố kết quả nghiên cứu 

Thông báo số 706/TB-TQT

4.                   

Hướng dẫn đăng ký nhóm nghiên cứu cấp Khoa

Hướng dẫn xây dựng nhóm nghiên cứu

5.                   

Hướng dẫn cán bộ, giảng viên đăng ký tham dự hội nghị, hội thảo khoa học

Hướng dẫn đăng ký dự hội nghị, hội thảo

Hướng dẫn phát triển tài liệu giảng dạy xem tại ĐÂY

Mẫu đăng ký xây dựng tài liệu giảng dạy tải tại ĐÂY

Hướng dẫn đề xuất đề tài khoa học công nghệ cấp ĐHQGHN xem tại ĐÂY

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhiệm vụ KHCN

Quy trình đăng ký Thuyết minh đề tài cấp ĐHQGHN xem tại ĐÂY