Văn bản pháp quy HTPT


TT Tên văn bản Chi tiết
NHÀ NƯỚC
1 Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012.  
2 Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13.  
3 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
4 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 ngày 16 tháng 6 năm 2014 và Luật số 51/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật số 47/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
5 Nghị định số 75/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.  
6 Thông tư số 04/2020/TT-BNG ngày 25/9/2020 của Bộ Ngoại giao, Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực.  
7 Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia.  
8 Nghị định 86/2018/NĐ-CP về Hợp tác đầu tư của  nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục  
9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.  
10 Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật.  
11 Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.  
12 Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; Công văn số 825/BNG-CNV ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ Ngoại giao đính chính Quyết định 06/2020/QĐ-TTg.  
13 Thông tư số 07/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số quy định của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật.  
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
1 Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.  
2 Hướng dẫn tổ chức và quản lý hội nghị hội thảo quốc tế tại ĐHQGHN ban hành theo công văn 221/ĐHQGHN-HTPT ngày 29/01/2021.  
3 Quyết định 4616/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 12 năm 2014 ban hành Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của ĐHQGHN.  
4 Quyết định số 4474/QĐ-ĐHQGHN ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lí và tổ chức liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài ở ĐHQGHN  
5 Quyết định số 2268/QĐ-ĐHQGHN ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lí và tổ chức liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài ở ĐHQGHN  
6 Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN  
7 Quyết định số 3767/QĐ-ĐHQGHN ngày 7 tháng 11 năm 2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác trao đổi sinh viên tại ĐHQGHN  
TRƯỜNG QUỐC TẾ

 

1 Quy trình mời và thanh toán giảng viên thỉnh giảng tại Trường Quốc tế  
2 Hướng dẫn quản lý lao động người nước ngoài tại Trường Quốc tế