CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN


QUAN ĐIỂM

Phát triển Trường Quốc tế phù hợp với định hướng, chủ trương và chiến lược phát triển chung của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), thực hiện vai trò tiên phong trong liên kết đào tạo quốc tế và hợp tác quốc tế, quốc tế hóa chương trình và tiệm cận các chuẩn mực giáo dục đại học thế giới.

Phát huy sức mạnh tổng hợp từ mọi nguồn lực, đặc biệt ưu tiên khai thác các giá trị từ tính đặc thù của đơn vị; đẩy mạnh liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện với các đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội và với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương trong, ngoài nước để tạo các giá trị gia tăng và các sản phẩm độc đáo.

MỤC TIÊU CHUNG

Đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ định hướng theo các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế dựa trên nền tảng khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, khoa học liên ngành và chuyển giao tri thức, góp phần tăng chỉ số quốc tế hóa trong Đại học Quốc gia Hà Nội, cung cấp nguồn nhân lực và các sản phẩm khoa học – công nghệ chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

MỤC TIÊU CỤ THỂ VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Giai đoạn 2020 – 2025, Trường Quốc tế có các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế tự chủ cao kết hợp với quản trị đại học hiện đại và tạo bước đột phá trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng dụng nhân tài

 • Hoàn thiện mô hình, cơ cấu tổ chức và đổi mới quản trị đại học
 • Xây dựng và vận hành đại học số
 • Xây dựng và triển khai các đề án tự chủ
 • Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, các bộ khoa học
 • Thu hút, tuyển dụng và giữ chân những cán bộ có trình độ cao, chuyên gia giỏi
 • Triển khai các chính sách ưu đãi, trọng dụng, kết hợp đồng thời với động viên, khuyến khích, tạo động lực

2. Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo yêu cầu của xã hội

 • Phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao theo nhu cầu xã hội
 • Đa dạng hóa mô hình, phương thức đào tạo, nâng cao chất lượng và hướng tới kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế
 • Đa dạng hóa hình thức, phương thức, chính sách tuyển sinh
 • Tăng tính đặc sắc của chương trình đào tạo và của người học
 • Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, theo hướng “cá thể hóa”
 • Chú trọng tích hợp chặt chẽ nghiên cứu khoa học với đào tạo
 • Thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ trên nền tảng nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo
 • Hoàn thiện cơ chế quản lý, chính sách về khoa học và công nghệ
 • Đẩy mạnh hoạt động, tăng sản phẩm khoa học công nghệ

3. Tăng cường hợp tác và phát triển để thu hút nguồn lực và xây dựng Trường Quốc tế thành một trong những trung tâm học thuật, giao lưu quốc tế lớn của ĐHQGHN

 • Tăng cường hợp tác chiến lược, mở rộng hợp tác với đối tác có uy tín
 • Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trong đào tạo
 • Tăng cường trao đổi, hợp tác về nghiên cứu, công bố trong và ngoài nước

4. Đa dạng hóa, gia tăng và phát triển bền vững các nguồn lực tài chính đáp ứng nguồn lực xây dựng và phát triển Trường Quốc tế

 • Gia tăng các nguồn tài chính bền vững cho sự phát triển Trường Quốc tế
 • Đa dạng hóa các nguồn tài chính
 • Đầu tư phát triển và hiện đại hóa hạ tầng đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, dịch vụ chất lượng cao

5. Phát triển, mở rộng cơ sở vật chất tại nội thành và Hòa Lạc


CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

Trong giai đoạn từ năm 2022, Trường Quốc tế tập trung thực hiện các chương trình trọng tâm sau:

1. Xây dựng đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học uy tín, trình độ cao.

2. Nâng cao chất lượng đào tạo đại học.

3. Tổ chức quản lý và đào tạo sau đại học.

4. Thu hút sinh viên quốc tế.

5. Phát triển con người sinh viên Trường Quốc tế.

6. Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hoạt động khoa học và công nghệ.

7. Mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút nguồn nhân lực quốc tế.

8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý và giảng dạy.

9. Định vị thương hiệu Trường Quốc tế.

10. Triển khai các hoạt động tại cơ sở Hòa Lạc.


MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2025