Chương trình, dự án


Tên đề tài: Training on writing business plan for entrepreneurs, and Small and Medium Enterprises (SMEs) in Cambodia, Lao PDR, and Viet Nam (CLV)

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Kim Oanh

Mã số: IND/SME/19/002/IAI

Thời gian thực hiện: 2020 – 2021