Chương trình, dự án


TT Tên Dự án/Chương trình Chủ nhiệm đề tài Mã số Thời gian ký hợp đồng Tình trạng
1 Training on writing business plan for entrepreneurs, and Small and Medium Enterprises (SMEs) in Cambodia, Lao PDR, and Viet Nam (CLV) TS. Nguyễn Thị Kim Oanh IND/SME/19/002/IAI 2020 Đã nghiệm thu