HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO


STT Họ và tên Đơn vị Chức trách trong HĐ
1. PGS. TS. Lê Trung Thành Hiệu trưởng Trường Quốc tế Chủ tịch
 2. PGS. TS. Nguyễn Văn Định Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế Phó Chủ tịch
3. TS. Trần Anh Hào Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế Uỷ viên thường trực
4. TS. Nguyễn Quang Thuận Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế Uỷ viên thường trực
5. TS. Mai Nguyễn Tuyết Hoa Trưởng Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển, Trường Quốc tế Uỷ viên thường trực, Thư ký
6. TS. Trần Đức Quỳnh Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Quốc tế Uỷ viên thường trực, Thư ký
7. PGS. TS. Phạm Thị Liên Trưởng Khoa, Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Quốc tế Uỷ viên thường trực
8. TS. Chu Đình Tới Trưởng Khoa, Khoa Các khoa học ứng dụng, Trường Quốc tế Uỷ viên thường trực
9. TS. Nguyễn Việt Hùng Trưởng Khoa, Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, Trường Quốc tế Uỷ viên thường trực
10. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí Uỷ viên thường trực
11. TS. Mai Anh Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Chuyển giao tri thức, Trường Quốc tế Uỷ viên thường trực
12. PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng Trưởng Phòng Nghiên cứu liên ngành về Hệ thống thông tin và Kỹ thuật máy tính, Giảng viên cao cấp, Khoa Các khoa học ứng dụng, Trường Quốc tế Uỷ viên thường trực
13. PGS. TS. Vũ Ngọc Tú Nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Khoa Quốc tế Uỷ viên
14. PGS. TS. Vũ Xuân Đoàn Nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Khoa Quốc tế, Giảng viên cao cấp, Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Quốc tế Uỷ viên
15. PGS. TS. Nguyễn Hải Thanh Nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Khoa Quốc tế, Giảng viên cao cấp, Khoa Các khoa học ứng dụng, Trường Quốc tế Uỷ viên
16. TSKH. Nguyễn Trọng Do Giảng viên cao cấp, Nguyên Chủ nhiệm Khoa Khoa Quốc tế Uỷ viên thường trực
17. TS. Trần Quang Tuyến Giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Quốc tế Uỷ viên
18. TS. Nguyễn Việt Cường Giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Quốc tế Uỷ viên
19. GS. TSKH. Nguyễn Đình Đức Trưởng Ban Đào tạo, ĐHQGHN Uỷ viên
20. GS. TSKH. Hồ Tú Bảo Giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học Dữ liệu, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Bộ Giáo dục và Đào tạo Uỷ viên
21. GS. TSKH. Lê Thị Hoài An Giám đốc Phòng nghiên cứu Khoa học dữ liệu và Tối ưu hóa các hệ thống phức tạp, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia ngành Tin học, Đại học Pau Verlaine Metz, Cộng hòa Pháp Uỷ viên
22. GS. TS. Nguyễn Đức Khương Trưởng Khoa Tài chính – Kiểm toán – Kế toán, Học viện Hành chính và Quản trị Kinh doanh (IPAG Business School), Cộng hòa Pháp Uỷ viên
23. PGS. TS. Vũ Văn Tích Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, ĐHQGHN Uỷ viên
24. PGS. TS. Trương Vũ Bằng Giang Phó Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ, ĐHQGHN Uỷ viên
25. PGS. TS. Trần Xuân Tú Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, ĐHQGHN Uỷ viên
26. TS. Nguyễn Thị Anh Thu Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển, ĐHQGHN Uỷ viên
27. TS. Trịnh Thành Trung Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, ĐHQGHN Uỷ viên
28. TS. Ngô Tự Lập Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN Uỷ viên
29. TS. Phạm Vũ Quốc Bình Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp Uỷ viên