Đề tài cấp Nhà nước


1. Tên đề tài: Sự biến động và các nhân tố tác động đối với nghèo đa chiều: Phân tích kinh tế lượng vi mô và vĩ mô ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: Trần Quang Tuyến

Mã số: 502.01-2020.07

Thời gian thực hiện: 2020 – 2022

2. Tên đề tài: Đặc tính an toàn của trái phiếu Chính phủ Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: Lý Đại Hùng

Mã số: 502.01- 2020.17

Thời gian thực hiện: 2020 – 2022

3. Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới tổ chức và hiệu suất đổi mới trong ngành du lịch

Chủ nhiệm đề tài: Bùi Mỹ Trinh

Mã số: 502.02-2019.310

Thời gian thực hiện: 2019 – 2021

4. Tên đề tài: Thiết kế cấu trúc vi cộng hưởng tích hợp giao thoa đa mode trên vật liệu silic để tạo hiệu ứng EIT ứng dụng cho cảm biến, nhanh và chậm ánh sáng

Chủ nhiệm đề tài: Lê Trung Thành

Mã số: 103.03-2018.354

Thời gian thực hiện: 2019-2021