TS. Trương Công Đoàn


 • Chức vụ: Phụ trách chuyên môn nhóm học phần về Phần mềm và Hệ thống thông tin
 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: doantc@vnuis.edu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Các khoa học ứng dụng, Trường Quốc tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Phòng 408, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng cấp

 • Cử nhân: Toán tin ứng dụng, Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội
 • Thạc sĩ: Khoa học máy tính, Học viện Kỹ thuật quân sự, Hà Nội, Việt Nam.
 • Tiến sĩ: Khoa học máy tính, Đại học Ulsan, Ulsan, Hàn Quốc.

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu
 1. Tin sinh học
 2. Khoa học dữ liệu
 • Các môn học giảng dạy
 1. Các hệ thống thông tin quản lý
 2. Quản lý dự án IT
 3. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 4. Lập trình 1, 2
 5. Nhập môn MIS

Các công bố

 • Journals
 1. Truong, C.-D., Kwon, Y.-K.: Investigation on changes of modularity and robustness by edge-removal mutations in signaling networks. BMC Systems Biology. 11, 125 (2017). https://doi.org/10.1186/s12918-017-0505-2.
 2. Truong, C.-D., Tran, T.-D., Kwon, Y.-K.: MORO: a Cytoscape app for relationship analysis between modularity and robustness in large-scale biological networks. BMC Systems Biology. 10, 122 (2016). https://doi.org/10.1186/s12918-016-0363-3.
 • Papers
 1. N. Q. Uy, P. T. Anh, T. C. Doan, N. X. Hoai: A Study on the Use of Genetic Programming for Automatic Text Summarization. In: 2012 Fourth International Conference on Knowledge and Systems Engineering. pp. 93–98 (2012). https://doi.org/10.1109/KSE.2012.10.
 2. Nghia, H.L., Truong, C.-D., Van Quang, D., Do, X.T., Le, A.N.: An Application of a Method of Weighting Assigning for Attributes Based on the Level of Different Body Structures to Improve the Artificial Neural Network for Diagnosing Hepatitis. In: Tran, D.-T., Jeon, G., Nguyen, T.D.L., Lu, J., and Xuan, T.-D. (eds.) Intelligent Systems and Networks. pp. 394–401. Springer Singapore, Singapore (2021).
 3. D. X. Ba, M. -S. Tran, V. -P. Vu, V. -D. Tran, M. -D. Tran, N. Trong Tai, C. -D. Truong: A Neural-network-based Nonlinear Controller for Robot Manipulators with Gain-learning Ability and Output Constraints. In: 2021 International Symposium on Electrical and Electronics Engineering (ISEE). pp. 149–153 (2021). https://doi.org/10.1109/ISEE51682.2021.9418644.
 4. Truong, C.-D., Vu, D.-H., Le, D.-H., Trinh, H.-C.: Research of Large-Scaled Signalling Networks in Terms of Their Network Features and Sturdiness in Case of Mutations. In: Tran, D.-T., Jeon, G., Nguyen, T.D.L., Lu, J., and Xuan, T.-D. (eds.) Intelligent Systems and Networks. pp. 437–445. Springer Singapore, Singapore (2021).
 5. Nguyen, Q.U., Truong, C.D., Nguyen, X.H., O’Neill, M.: Guiding function set selection in genetic programming based on fitness landscape analysis, https://doi.org/10.1145/2464576.2466800, (2013).
 6. Duong Thang Long., Truong, C.D., Luong Cao Dong.: Effects of hedges in generating hedge     algebras-based fuzzy rules for classification (2010).
 7. Truong Cong Doan, Nguyen Thi Hien, Nguyen Xuan Hoai: Using some approaches to oppose  over-fitting in genetic Programming (2008)

Đề tài, dự án

 • Thành viên đề tài Nafosted, “Phân tích đặc điểm cấu trúc của mạng sinh học và ứng dụng xác định các gen bệnh” 
 • Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở – Đại học mở Hà nội năm 2013, “Phòng truyền thống ảo trên điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android”

Tìm kiếm