TS. Nguyễn Doãn Đông


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: dongnd@vnuis.edu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Các khoa học ứng dụng, Trường Quốc tế – ĐHQGHN, Phòng 408, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Cử nhân: Điện tử Viễn Thông, ĐHBK Hà Nội
 • Thạc sĩ: Điện tử, Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Tiến sĩ: Tin học, Đại học Tây Timisoara, Rumani

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu
 1. Xử lí ngôn ngữ tự nhiên
 2. Trợ lí ảo
 3. Ứng dụng học máy trong Marketing
 • Các môn học giảng dạy
 1. Lập trình 1
 2. Lập trình 2
 3. Quản lí dự án CNTT

Các công bố

 • Huu Du, N., Doan Dong, N., Thi Luu, V., Van Hoang, N., Hong Thai, P., Thanh Ngoc, P., Viet Long, N., & Thi Thu Hong, P. (2020). Toward Audio Beehive Monitoring Based on IoT-AI techniques: A Survey and Perspective. Vietnam Journal of Agricultural Sciences, 3(1), 530-540
 • Dong Nguyen Doan, Daniela Zaharie, Dana Petcu, (2020). Auto-scaling for a Streaming Architecture with Fuzzy Deep Reinforcement Learning. In Schwardmann U. et al. (eds) Euro-Par 2019: Parallel Processing Workshops. Euro-Par 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11997. Springer, Cham
 • Miok, K., Nguyen-Doan, D., Robnik-Šikonja, M., & Zaharie, D. (2019, November). Multiple Imputation for Biomedical Data using Monte Carlo Dropout Autoencoders. In 2019 E-Health and Bioengineering Conference (EHB) (pp. 1-4). IEEE
 • Miok, K., Nguyen-Doan, D., Škrlj, B., Zaharie, D., & Robnik-Šikonja, M. (2019, October). Prediction Uncertainty Estimation for Hate Speech Classification. In International Conference on Statistical Language and Speech Processing (pp. 286-298). Springer, Cham
 • Miok, K., Nguyen-Doan, D., Zaharie, D., & Robnik-Šikonja, M. (2019, September). Generating Data using Monte Carlo Dropout. In 2019 IEEE 15th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP) (pp. 509-515). IEEE
 • Dong Nguyen Doan. Toward on-line predictive models for forecasting workload in Clouds. In 2018 20th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC) 2018 Sep 20 (pp. 260-265). IEEE
 • Dong Nguyen Doan, Gabriel Iuhasz. Tuning Logstash garbage collection for high throughput in a monitoring platform. In 2016 18th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC) 2016 Sep 24 (pp. 359-365). IEEE
 • Nguyen, X. T., & Nguyen, D. D. (2014). Rough fuzzy relation on two universal sets. International Journal of Intelligent Systems and Applications, 6(4), 49
 • Duc Quynh Tran, Doan Dong Nguyen, Huu Hai Nguyen, Quang Thuan Nguyen, An Ensemble Learning Approach for Credit Scoring Problem: A Case Study of Taiwan Default Credit Card Dataset. In International Conference on Modelling, Computation and Optimization in Information Systems and Management Sciences, Dec 2021 (pp.283-292). Springer, Charm.
 • Duc Quynh Tran, Doan Dong Nguyen, Thi Viet Huong Pham, Quang Thuan Nguyen, Predicting Customer Churn in Telecommunication by Ensemble Learning. In Proceedings of Sixth International Congress on Information and Communication Technology, 2021 (pp.619-627). Springer
 • Duc Quynh Tran, Xuan Thao Nguyen, Doan Dong Nguyen, Quang Thuan Nguyen, A novel entropy of intuitionistic fuzzy sets based on similarity and its application in finance, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, (pp.1-11). IOS Press

Tìm kiếm