Seminar định kỳ của Nhóm nghiên cứu Điều khiển Thông minh vào 8h30 sáng, ngày 27/08/2022


NỘI DUNG

 1. Tên bài báo cáo: Hướng nghiên cứu hiện tại và tương lai về nhận dạng hành động của con người bằng phương pháp tiếp cận học máy (Current and Future Research on Human Actions Understanding using Machine Learning Approaches)
 2. Người báo cáo: TS. Hà Mạnh Hùng (Giảng viên Khoa các Khoa học ứng dụng, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội)
 3. Nội dung báo cáo:
 • Giới thiệu chung về lĩnh vực nghiên cứu nhận dạng hành động con người
 • Giới thiệu về sử dụng công nghệ học máy trong nghiên cứu về hành động của con người
 • Các kết quả đạt được trong năm học 2021-2022 về phân tích hành động con người
 • Một số định hướng nghiên cứu về phân tích hành động con người.
 • Ngoài ra còn một số báo cáo khác của thành viên trong nhóm nghiên cứu về Computer Vision.

 ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

 1. Đối tượng: Toàn bộ thành viên Nhóm nghiên cứu Điều khiển thông minh và khách mời
 2. Thời gian: 8h30’, ngày 27/08/2022
 3. Địa điểm: Trực tiếp tại phòng họp Thế giới Nga, tầng 4, tòa G7, Trường Quốc tế Đại học quốc gia Hà Nội và Trực tuyến qua link google meet.