Hội thảo quốc tế về đào tạo tiếng Anh


Năng lực tiếng Anh đã trở thành một năng lực thiết yếu của người lao động trong thời đại toàn cầu hoá, khu vực hoá ngày nay. Vì vậy, để chuẩn bị cho người học của mình đáp ứng các yêu cầu của thị trường lao động sau khi tốt nghiệp, hầu hết các chương trình đào tạo ở các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam hiện nay đều có các học phần tiếng Anh bắt buộc, và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo thường bao gồm các yêu cầu về chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh. Tuy nhiên, việc thiết kế chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo các học phần tiếng Anh thế nào cho hiệu quả và đạt được các mục tiêu đầu ra, cũng như đáp ứng được nhu cầu và tạo động cơ học tập tích cực cho người học vẫn đang là một câu hỏi lớn cho nhiều trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam, đặc biệt là ở các trường đa ngành và liên ngành. Nhằm tạo ra diễn đàn chuyên môn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, cũng như học hỏi từ các chuyên gia quốc tế và trong nước về các vấn đề này, Trường Quốc tế phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo quốc tế chuyên đề về “Xu thế mới trong đào tạo tiếng Anh tại các trường đại học đa ngành và liên ngành”.

Các chủ đề chính tại hội thảo: 

  • Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
  • Khung năng lực ngoại ngữ
  • Khung chương trình và giáo trình tài liệu
  • Các vấn đề chung của giảng dạy tiếng Anh