PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH


Nhân sự của Phòng gồm:

  • Trưởng phòng
  • 01 Phó trưởng phòng
  • 07 cán bộ, chuyên viên

 

1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ PHÒNG

           Phòng Kế hoạch Tài chính là một đơn vị trực thuộc Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về việc thực hiện công tác Kế toán – Tài chính; Kế hoạch tổng hợp. Kể từ khi thành lập, tập thể Phòng Kế hoạch  Tài chính luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với sự năng động, sáng tạo và hiện đại, luôn kế thừa được tinh thần đoàn kết, tận tụy và đặc biệt là lòng yêu nghề và yêu Trường Quốc tế.

2. LIÊN HỆ

  • Địa chỉ:      Phòng 203, Trường Quốc tế, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Điện thoại:   024.3557 5992 (máy lẻ 14, 15)
  • Email:          phongkhtc@vnuis.edu.vn

3. DANH SÁCH CÁN BỘ

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ email
1. Nguyễn Thị Tân Trưởng phòng Nttan@vnu.edu.vn
2. Nguyễn Hữu Khánh Phó trưởng phòng khanhnh@vnuis.edu.vn
3. Trịnh Thị Hương Chuyên viên huongtt@vnuis.edu.vn
4. Nguyễn Thị Phượng Chuyên viên phuongnt.is@vnu.edu.vn
5. Lê Hồng Nhung Chuyên viên nhunglh@vnuis.edu.vn
6. Nguyễn Thị Huyền Trang Chuyên viên huyentrang@vnu.edu.vn
7. Nguyễn Thị Xuân Chuyên viên ntxuan@vnu.edu.vn
8. Đoàn Thị Huyền Trang Chuyên viên trangdth@vnu.edu.vn
9. Lê Thị Phương Dung Chuyên viên dungltp@vnuis.edu.vn

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

 

1. Công tác kế toán – tài chính
a) Xây dựng dự toán thu, chi hàng năm của Trường và quản lý hoạt động kế toán, tài chính của Trường theo đúng quy định của pháp luật.
b) Xây dựng các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm về tài chính cho Hiệu Trưởng, xây dựng các báo cáo theo yêu cầu ĐHQGHN và các cơ quan hữu quan khác về tính hình tài chính của Trường theo quy định hiện hành của Nhà nước.
c) Đánh giá hoạt động tài chính của Trường, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Trường.
d) Ghi chép và hạch toán đúng, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, phù hợp với quy định của nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.
đ) Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất các loại chứng từ, hoàn chỉnh thủ tục kế toán trước khi trình Ban Giám Hiệu phê duyệt.

e) Phổ biến, hướng dẫn các phòng ban chuyên môn thực hiện thủ tục tạm ứng, hoàn ứng và các thủ tục tài chính khác theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường, các quy định khác của Trường, của ĐHQGHN và của pháp luật

f) Lập và nộp báo cáo tài chính đúng và kịp thời cho các cơ quan thẩm quyền theo đúng chế độ quy định của Nhà nước

g) Thực hiện việc chi trả tiền lương, BHXH, BHYT, BHTT, các khoản phụ cấp quản lý, giảng dạy, phúc lợi và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng, chi trả học bổng và tất cả các khoản chi phí phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và cơ sở vật chất… của Trường theo đúng quy định hiện hành

h) Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về kế toán, thống kê, báo cáo tài chính.

i) Hướng dẫn các phòng, đơn vị trong Trường thực hiện thanh toán, quyết toán theo đúng chế độ quy định hiện hành

k) Phối hợp với phòng Tổ chức Hành chính thực hiện công tác kiểm kê và quản lý tài sản theo quy định

j) Phối hợp với các đơn vị khác trong Trường quản lý, thu học phí của sinh viên, học viên theo đúng quy định.

2. Công tác kế hoạch tổng hợp
a) Xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của Trường phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của ĐHQGHN và đôn đốc các đơn vị thực hiện sau khi được phê duyệt

b) Tổng hợp công tác kế hoạch chung toàn Trường và theo dõi, lập báo cáo cho Ban Giám Hiệu về tiến độ công tác của các đơn vị, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chung của Trường
c) Làm đầu mối liên hệ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài ĐHQGHN có liên quan để phối hợp giải quyết công tác thống kê – kế hoạch của Trường
d) Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng, báo cáo tổng hợp theo yêu cầu của Ban Giám Hiệu và đề nghị các đơn vị tham gia theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

đ)Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê, kế hoạch của toàn Trường phục vụ cho công tác báo cáo theo định kỳ của Trường.e) Kiểm tra tính hợp lí, hợp lệ của tất cả các loại chứng từ. Hướng dẫn các đơn vị trong Trường thực hiện thanh toán, quyết toán theo đúng chế độ quy định hiện hành.