Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và chuyển giao tri thức

 


Tiến sĩ Mai Anh
Giám đốc Trung tâm

Địa chỉ: Tầng 3, Nhà G7, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội)
Điện thoại: 0243 8735 999
Hotline: 0866 919 468
 

Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Chuyển giao tri thức (tên tiếng Anh: Center for Consulting, Training and Knowledge Transfer) là đơn vị trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Trường Quốc tế, hoạt động trên cơ sở tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Quốc tế

Chức năng và nhiệm vụ

1. Tham mưu Ban Giám hiệu Trường Quốc tế về định hướng, chiến lược, tổ chức hoạt động và triển khai các công tác về tư vấn, đào tạo và chuyển giao tri thức theo đúng chức năng nhiệm vụ và chiến lược phát triển của Trường Quốc tế;

2. Cung cấp dịch vụ đào tạo dành cho tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Trường Quốc tế; các dịch vụ đào tạo dành cho sinh viên, học viên nhằm phát triển kiến thức chuyên sâu, kĩ năng mềm phù hợp với chuyên ngành đào tạo của người học;

3. Cung cấp dịch vụ tư vấn giải pháp chiến lược, đổi mới, vận hành tổ chức và doanh nghiệp; dịch vụ tư vấn du học, trao đổi sinh viên, kết nối việc làm; dịch vụ tư vấn phát triển năng lực cá nhân, định hướng nghề nghiệp dành cho sinh viên, học viên và các đối tượng khác;

4. Triển khai các hoạt động có liên quan đến sở hữu trí tuệ, các dịch vụ về hội nghị, hội thảo, thông tin, tư vấn, phổ biến và ứng dụng tri thức KH&CN; chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu KH&CN, sản phẩm dịch vụ tư vấn giải pháp của Trường Quốc tế theo quy định của pháp luật; tiếp nhận và chuyển giao tri thức từ bên ngoài vào Trường Quốc tế để phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và các hoạt động quản lý của Trường Quốc tế.

5. Liên kết, hợp tác với các đơn vị trong nước và quốc tế để triển khai các hoạt động đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ, chuyển giao tri thức và cung cấp các dịch vụ khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Hoạt động đào tạo

a) Cung cấp các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho học sinh, sinh viên, học viên, người học; các dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ, khoa học xã hội, kinh tế, ngân hàng tài chính và quản lý, quản trị nhận sự, quản trị kinh doanh, kinh tế phát triển, ngoại ngữ và các chương trình đào tạo khác cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu.

b) Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình giảng dạy và tổ chức tuyển sinh theo kế hoạch.

c) Đề xuất, thực hiện các chương trình hợp tác đối tác trong hoạt động đào tạo của Trung tâm;

d) Quản lý hồ sơ tuyển sinh và quá trình đào tạo, bồi dưỡng của học viên.

e) Đề xuất, quản lý và cấp phát các loại chứng chỉ đào tạo/ chứng nhận đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Hoạt động tư vấn và dịch vụ

a) Tư vấn trong lĩnh vực kinh tế, quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

b) Tư vấn du học và hỗ trợ dịch vụ du học, trao đổi sinh viên cho học sinh, sinh viên.

c) Chủ động khai thác, tổ chức thực hiện và chuyển giao các đề tài nghiên cứu ứng dụng, phổ biến kinh nghiệm, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

3. Tiếp nhận và chuyển giao tri thức

a) Hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để xây dựng mạng lưới cho sinh viên của Trường Quốc tế thực hành, thực tập; đưa chuẩn tuyển dụng vào trong đào tạo để đào tạo theo địa chỉ, đảm bảo sinh viên đạt chuẩn có việc làm sau khi tốt nghiệp;

b) Xây dựng các quỹ hỗ trợ phát triển từ nguồn lực của các tổ chức, doanh nghiệp dành cho việc triển khai các nhiệm vụ của Trung tâm;

d) Tổ chức hội thảo khoa học với các chủ đề được quan tâm, liên quan đến đào tạo, nghiên cứu và phát triển nhân lực doanh nghiệp; các chủ đề được ĐHQGHN và Trường Quốc tế phê duyệt và khuyến khích;

e) Tham gia đấu thầu các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

4. Liên kết, hợp tác quốc tế để triển khai các hoạt động đào tạo ngắn hạn, chuyển giao công nghệ, chuyển giao tri thức

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.