Giới thiệu về Trung tâm


Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Chuyển giao tri thức (tên tiếng Anh: Center for Consulting, Training and Knowledge Transfer; tên viết tắt: CTK) là đơn vị trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Trường Quốc tế, hoạt động trên cơ sở tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Quốc tế.