Giới thiệu về Trung tâm


 

Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Chuyển giao tri thức (tên tiếng Anh: Center for Consulting, Training and Knowledge Transfer; tên viết tắt: CTK) là đơn vị trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Trường Quốc tế, hoạt động trên cơ sở tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Quốc tế.

Trung tâm có chức năng triển khai các dịch vụ tư vấn, đào tạo và chuyển giao tri thức trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ, xã hội nhân văn, kinh tế và quản lý, ngoại ngữ và các lĩnh vực chuyên ngành khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của Trường Quốc tế.