Seminar định kỳ của Khoa Các Khoa học Ứng dụng vào 14h, ngày 30/08/2022


I. NỘI DUNG
1. Tên bài báo cáo: “Lĩnh vực nghiên cứu hiện tại và định hướng nghiên cứu-giảng dạy”
2. Người báo cáo: TS. Hà Mạnh Hùng
3. Nội dung báo cáo:
– Trình bày một số kết quả nghiên cứu trong năm học 2021-2022
– Định hướng nghiên cứu trong các năm tiếp theo
– Giảng dạy các học phần liên quan

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Đối tượng: Nhóm nghiên cứu
2. Thời gian: 14h00’, ngày 30/08/2022
3. Địa điểm: Khoa Các Khoa học Ứng dụng, Trường Quốc tế – ĐHQGHN