Đánh giá ngoài AUN-QA chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế và Kế toán, Phân tích và Kiểm toán