TS. Nguyễn Văn Tánh


 • Chức vụ: Giảng Viên, Bí thư Đoàn trường
 • Học hàm, học vị: Tiến Sĩ, Giảng viên Khoa Các Khoa học ứng dụng
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: tanhnv@vnu.edu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Các Khoa học ứng dụng, P. 204, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Tiến Sĩ: Công nghệ thông tin ĐHBK Hà Nội
 • Thạc sĩ: Công nghệ thông tin ĐHBK Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu
 1. Mạng máy tính và truyền thông
 2. An toàn và bảo mật thông tin
 3. An ninh mạng
 4. Internet of Things
 5. Mạng thế hệ mới
 6. Truyền thông đa phương tiện
 • Các môn học giảng dạy
 1. Mạng máy tính
 2. An toàn bảo mật thông tin
 3. Webpage Design
 4. Tin học cơ sở
 5. Linux và phần mềm mã nguồn mở
 6. Mạng thế hệ mới

Các công bố

 1. Nguyen Van Tanh, Ngo Quang Tri, Nguyen Linh Giang and Tien-Le Duy, “A Solution to Improve the Security of the Internet of Things Network with Lightweight Encryption Methods”, Journal of Physics: Conference Series, 1933 doi:10.1088/1742-6596/1933/1/012042 ISSN 17426588, 17426596, 2021, Malaysia, SCO
 2. Nguyen Van Tanh, Ngo Quang Tri, Mai Manh Trung, “The solution to improve information security for IoT networks by combining lightweight encryption protocols”, Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, Vol 23, No 3 ISSN: 2502-4752, DOI: 10.11591/ijeecs.v23.i3.pp1727-1735, 2021, Indonesian, SCO
 3. Nguyen Van Tanh, Ngo Quang Tri, MSc, Nguyen Linh Giang, Nguyen Anh Tuan, Nguyen Van Ngo, Improvement of the CurveCP Cryptography for Enhancing the Secure of Internet of Things, VNU Journal of Science: Computer Science and Communication Engineering, Vol 37 No 1 (2021) doi: https://doi.org/10.25073/2588-1086/vnucsce.282. ISSN 2588-1086, 2021, Hanoi, VN
 4. Nguyen Van Tanh, Ngo Quang Tri, Nguyen Linh Giang, Duy-Tien Le, Security Solution for the Internet of Things with the Innovative Lightweight Encryption Algorithm CurveCP, Advanced Computational Paradigms and Hybrid Intelligent Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing, AISC, volume 1373 DOI https://doi.org/10.1007/978-981-16-4369-9_49 Print ISBN 978-981-16-4368-2 Online ISBN 978-981-16-4369-9, 2021, Springer, Singapore., SCO
 5. Sonxay Luangoudom, Nguyễn Văn Tánh, Ngô Quang Trí, Trần Quang Đức, Nguyễn Linh Giang, Giải pháp phòng chống tấn công từ chối dịch vụ cho mạng cảm biến không dây, Hội thảo toàn quốc lần thứ II: Một số vấn đề chọn lọc về an toàn an ninh thông tin (SoIS 2017), SoIS 2017, 02-03/12/2017, TP. Hồ Chí Minh, HN,T.VN
 6. Nguyễn Văn Tánh, Trần Quang Đức, Nguyễn Linh Giang, Luangoudom Sonxay, Internet of Things và các vấn đề thách thức an ninh thông tin, Proceedings of the 10th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR’10); ISBN: 978-604-913-614-6 Hội nghị khoa học quốc gia “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin” lần thứ 10., DOI 10.15625/vap.2017.00037; ISBN: 978-604-913-614-6, 18/8/2017, Đà Nẵng, HN,T.VN
 7. Mạc Đình Hiếu, Nguyễn Văn Tánh, Bùi Trọng Tùng, Trần Quang Đức, Nguyễn Linh Giang, Phương pháp phát hiện DGA Botnet dựa trên CNN và Bidirectional LSTM, Tạp chí CNTT & TT, Bộ TT&TT ISSN 1859 – 3550, 551 (741) ISSN: 1859 – 3550, 30/12/2017, Hà Nội, VN
 8. Nguyễn Văn Tánh, Nguyễn Gia Tuyến, Mạc Đình Hiếu, Bùi Trọng Tùng, Trần Quang Đức, Nguyễn Linh Giang, Đánh giá mô hình bảo mật cho mạng vạn vật dựa trên OneM2M, Proceedings of the 11th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR’2018); ISBN: 978-604-913-749-5 DOI: 10.15625/vap.2018.00016 Page: 120-128 Hội nghị khoa học quốc gia “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin” lần thứ 11, DOI: 10.15625/vap.2018.00016; ISBN: 978-604-913-749-5, 10/8/2018, Hà Nội, HN,T.VN
 9. Tanh NGUYEN, Tri NGO, Tuyen NGUYEN, Duc TRAN, Hai Anh TRAN and Tung BUI, The Flooding Attack in Low Power and Lossy Networks: A Case Study, IEEE Xplore – ©2018 IEEE Electronic ISBN:978-1-5386-9493-0 USB ISBN:978-1-5386-9492-3 Print on Demand (PoD) ISBN:978-1-5386-9494-7; page 183-187, INSPEC Accession Number: 18364395; DOI: 10.1109/SaCoNeT.2018.8585451, 10/12/2018, Algeria, QT
 10. Tanh NGUYEN, Tri NGO, Tuyen NGUYEN, Duc TRAN, Hai Anh TRAN and Tung BUI, The Flooding Attack in Low Power and Lossy Networks: A Case Study, The 7 th IEEE International Conference on Smart Communications in Network Technologies (SACONET’18)” – La Gazelle d’or, El Oued, Algeria., SACONET’2018; ISBN: 9781538694923; Prod#: CFP18YAP-USB694923; ISBN: 978-1-5386-9493-0, 30/10/2018, Algeria, HN, T.QT
 11. Nguyễn Văn Tánh, Ngô Quang Trí, Nguyễn Gia Tuyến, Nguyễn Linh Giang, Nguyễn Việt Tiến, Xây dựng hệ thống an ninh mạng Internet of Thing với giải pháp phát hiện và hạn chế tấn công DoS trên giao thức RPL dựa vào cơ chế Overhearing, Tạp chí Thông tin và truyền thông: Một số vấn đề chọn lọc về an toàn thông tin 2018 – Bộ TTTT (trang 75-82); ISSN:1859-3550, ISSN:1859-3550, 30/12/2018, Hà Nội, VN
 12. Nguyễn Văn Tánh, Ngô Quang Trí, Nguyễn Gia Tuyến, Nguyễn Linh Giang, Nguyễn Việt Tiến, Xây dựng hệ thống an ninh mạng Internet of Thing với giải pháp phát hiện và hạn chế tấn công DoS trên giao thức RPL dựa vào cơ chế Overhearing, Kỷ yếu Hội thảo: “Một số vấn đề chọn lọc về an toàn an ninh thông tin toàn quốc” lần thứ III., SOIS 2018, 30/12/2018, Đà Nẵng, HN, T.VN
 13. Nguyễn Văn Tánh, Ngô Quang Trí, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Linh Giang, Xây dựng giải pháp an ninh toàn diện trên mạng IOT với phương thức cải tiến giao thức DTLS tích hợp cơ chế Overhearing, Proceedings of the 13th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR’2020); ISBN: 978-604-9985-77-5 Hội nghị Khoa học Quốc gia về Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2020, DOI: 10.15625/vap.2020.00233 ISBN: 978-604-9985-77-5, 15/10/2020, Nha Trang, HN,T.VN
 14. Nguyen Van Tanh, Ngo Quang Tri, Nguyen Linh Giang, Tien-Le Duy, Comprehensive Security Solution for IOT Network with Integrated Technology of Improved Lightweight Encryption Mechanisms, International Journal of Simulation Systems, Science & Technology ISSN 1473-804x Online ISSN 1473-8031 Print, DOI: 10.5013/IJSSST.a.21.04.14, 21/01/2021, United Kingdom, QT
 15. Mạc Đình Hiếu, Nguyễn Linh Giang, Nguyễn Văn Tánh, Threshold Calculation for Self-Organizing Map based Intrusion Detection, Hội thảo toàn quốc lần thứ I: Một số vấn đề chọn lọc về an toàn an ninh thông tin (SoIS 2016), SoIS 2016, 28/11/2016, Hà Nội, HN,T.VN
 16. Nguyen Van Tanh, Ngo Quang Tri, Nguyen Linh Giang, Tien-Le Duy, A solution to improve the security of the Internet of Things network with lightweight encryption methods, 2nd Conference on Recent Trends in Engineering and Technology Research (2nd CoRET 2021) Journal of Physics: Conference Series (Published in SCOPUS INDEXED publication), ISSN: 17426588, 17426596, 8-9/3/2021, MALAYSIA & United Kingdom, QT
 17. Nguyen Van Tanh, Ngo Quang Tri, Nguyen Linh Giang, Tien-Le Duy, Security Solution for the Internet of Things With the Innovative Lightweight Encryption Algorithm CurveCP, 2021 Third International Conference on Advanced Computational and Communication Paradigms (ICACCP) Submitted to Springer (AISC Series) publication and will be submitted to Scopus for possible indexing, ICACCP 2021 ID: 1570704144, 22 – 24/03/2021, Sikkim Manipal Institute of Technology, Sikkim, India, HN,T.QT.
 18. Nguyen Van Tanh*, Ngo Quang Tri, Nguyen Linh Giang, Nguyen Ngoc Cuong, Tran Xuan Ban; Proposing Comprehensive Security Solutions for IOT Networks by Improving and Integrating Methods: DTLS, Quark Encryption and Overhearing Mechanism; “JST: Smart Systems and Devices; Volume 32, Issue 2, May 2022, 014-021”; “ISSN: 2734-9373; https://doi.org/10.51316/jst.158.ssad.2022.32.2.3”; May-22
 19. Tanh Nguyen Van, Trung Mai Manh, Do Le Phe, Tuan Do Trung, Tri Ngo Quang; DESIGN A CRYPTOSYSTEM USING ELLIPTIC CURVES CRYPTOGRAPHY AND VIGENERE SYMMETRY KEY; International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE); Scopus index Q2; p-ISSN 2088-8708, e-ISSN 2722-2578; Accepted 5/2022.

Đề tài, dự án

 • Trần Quang Đức, Nguyễn Văn Tánh, Nghiên cứu Phát hiện và phòng chống tấn công thông qua mạng “Internet of Things”, Đề tài khoa học cấp trường ĐHBK Hà Nội, T2015-230, 1/3/2017, Hà Nội, VN
 • Lê Duy Tiến, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Tánh, Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống mạng thông tin cảm biến không dây đa chặng ứng dụng trong số hóa, giám sát quy trình chăm sóc cây trồng có giá trị kinh tế cao phục vụ canh tác đa nhóm hộ, Đề tài cấp Sở KHCNHN, 01C-02/01-2019-3, 2019-2021, Hà Nội, VN
 • Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Tánh, Nghiên cứu, Thiết kế cảm biến quang tích hợp sử dụng cấu trúc plasmonic lai ghép vật liệu silic, Đề tài cấp ĐHQGHN, QG.19.58, 2019-2021, Hà Nội, VN.

Tìm kiếm