Khóa sinh viên đầu tiên ngành Kế toán, Phân tích và Kiểm toán