THÔNG BÁO Về việc triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức


Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành kèm theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của ĐHQGHN;
Căn cứ Công văn số 588/ĐHQGHN-TCCB ngày 05/3/2021 của ĐHQGHN về việc hướng dẫn một số điểm mới trong công tác tuyển dụng viên chức tại ĐHQGHN;
Căn cứ Quyết định 1384/QĐ-TQT ngày 02/11/2023 của Trường Quốc tế về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự tuyển viên chức năm 2023 của Trường Quốc tế;
Căn cứ Kế hoạch số 1464/TB-TQT ngày 21/11/2023 của Trường Quốc tế về kế hoạch kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức.

Trường Quốc tế, ĐHQGHN thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức vị trí giảng viên của Trường Quốc tế, nội dung cụ thể như sau:
1. Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức vị trí giảng viên của Trường Quốc tế (danh sách kèm theo).
2. Thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch:
– Thời gian: Thứ Năm, ngày 30/11/2023 (Buổi sáng bắt đầu từ 8h30).
– Địa điểm: Trụ sở Trường Quốc tế, Phòng 106, tầng 1: Nhà C (nguyên đơn 2), Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.
3. Hình thức, nội dung và thời gian kiểm tra, sát hạch:
– Hình thức: Phỏng vấn.
– Nội dung kiểm tra, sát hạch: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về ngành lĩnh vực tuyển dụng, kiến thức chung về ĐHQGHN và về Trường Quốc tế; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian: Phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
– Tài liệu tham khảo ôn tập: Hội đồng tuyển dụng không tổ chức ôn thi. Thí sinh có thể nghiên cứu, ôn tập theo các danh mục tài liệu tại Phụ lục I kèm theo Thông báo này. TẠI ĐÂY
4. Thang điểm phỏng vấn: Việc xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
5. Đề nghị ứng viên có đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức vị trí giảng viên của Trường Quốc tế có mặt tại phòng chờ trước giờ thi ít nhất theo thời gian tại mục 2 Thông báo này và mang theo Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh. Nếu thí sinh vắng mặt trong thời gian tổ chức thi kiểm tra, sát hạch đối với vị trí dự tuyển, được hiểu là không tiếp tục tham gia dự thi tuyển.
Mọi thắc mắc liên quan đến việc tổ chức dự tuyển viên chức, vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính (Bộ phận Tổ chức Cán bộ) qua số điện thoại 024.35575994 (số máy lẻ 17) để được hướng dẫn, giải đáp.
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

– Website Trường Quốc tế;
– Hội đồng tuyển dụng;
– Luu: VT; HĐKTSH, TCHC, H2.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
 

Đã ký 

     HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Lê Trung Thành

 

THÔNG BÁO BẢN PDF 1478. TB triệu tập UV đủ ĐK tham dự KT,SH TDVC