Hỗ trợ sinh viên quốc tế


Sinh viên quốc tế khi tham gia học tập tại Trường Quốc tế, ĐHQGHN có quyền lợi và sử dụng các dịch vụ như sinh viên Việt Nam và được hỗ trợ bởi Tổ chăm sóc sinh viên quốc tế  và Câu lạc bộ Sinh viên Quốc tế (International Students Club) ISC.

Một số hình ảnh các hoạt động của Sinh viên Quốc tế tại Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội: