Tin tức – Hội thảo quốc tế ICECH 2023


Mời viết bài Hội thảo quốc tế ICECH 2022

25/07/2022 16:26

Hội thảo quốc tế lần thứ 10 về các thách thức mới nổi: Thích ứng chiến lược trong thế giới bất định (SAWU) (các phiên họp trực tuyến dành cho những người tham gia quốc tế) sẽ được tổ chức vào ngày 4-5 tháng 11 năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. […]