Ban Giám hiệu


PGS. TS. Lê Trung Thành
Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng

>> Lĩnh vực công việc phụ trách:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung, toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trường.
b) Lĩnh vực, nhiệm vụ công tác: trực tiếp phụ trách công tác Tổ chức cán bộ; Quản trị đại học; Kế hoạch, tài chính; Đào tạo Sau đại học; Hợp tác phát triển, đối ngoại; Truyền thông và quản trị thương hiệu; công tác phát triển cơ sở tại Hòa Lạc.
c) Phụ trách các đơn vị: Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Sau đại học; Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao tri thức.
>> Email: thanh.le@vnu.edu.vn or thanh.le@isvnu.vn
>> Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 34)

TS. Trần Anh Hào
Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng

>> Lĩnh vực công việc phụ trách:

a) Lĩnh vực, nhiệm vụ công tác: Hành chính; Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu, phòng thực hành, thí nghiệm; Tuyển sinh đại học và sau đại học; Thư viện, xuất bản; Thanh tra pháp chế; Thanh tra giáo dục; Thi đua – khen thưởng; công tác phối hợp với Công đoàn; công tác phát triển Đảng trong cán bộ, giảng viên và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

b) Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng Công tác sinh viên.

>> Lý lịch khoa học
>> Email: haota@isvnu.vn
>> Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 28)

PGS.TS. Nguyễn Văn Định
Đảng uỷ viên, Phó Hiệu trưởng

>> Lĩnh vực công việc phụ trách:

a) Lĩnh vực, nhiệm vụ công tác: Khoa học công nghệ; Đổi mới sáng tạo; Xếp hạng đại học, kiểm định và đảm bảo chất lượng; Khảo thí; Sở hữu trí tuệ; công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
b) Phụ trách các đơn vị: Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển; Khoa Kinh tế và Quản lý; Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí.
>> Lý lịch khoa học
>> Email: dinhnv@isvnu.vn
>> Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 26)

TS. Nguyễn Quang Thuận
Đảng uỷ viên, Phó Hiệu trưởng

>> Lĩnh vực công việc phụ trách:

a) Lĩnh vực, nhiệm vụ công tác: Đào tạo dự bị, đào tạo đại học; Công tác sinh viên; cựu sinh viên; Hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác phối hợp Đoàn thanh niên; phát triển Đảng trong sinh viên và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
b) Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo; Khoa Các khoa học ứng dụng; Khoa Ngôn ngữ ứng dụng.
>> Email: nguyenquangthuan@vnu.edu.vn
>> Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 27)