TS. Nguyễn Quang Thuận


 • Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: nguyenquangthuan@vnu.edu.vn
 • Địa chỉ:  P.401, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Kĩ sư: Toán Tin, Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Thạc sĩ: Tin học, Đại học Paul Verlaine Metz, Cộng hòa Pháp
 • Tiến sĩ: Tin học, Đại học Paul Verlaine Metz, Cộng hòa Pháp

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu
 1. Tối ưu ứng dụng
 2. Các thuật toán giải bài toán cỡ lớn  
 • Các môn học giảng dạy
 1. Toán cao cấp
 2. Toán kinh tế
 3. Các phương pháp định lượng cho kinh tế

Các công bố

 • Tran Duc QuynhNguyen Xuan ThaoNguyen Quang ThuanNguyen Van Dinh. A New Similarity Measure of IFSs and Its Applications. 12th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), 2020, IEEEXplore
 • Nguyen Quang Thuan, Nguyen Duc Anh. A Novel Approach for Travel Time Optimization in Single-track Railway Networks, In: Le Thi H., Le H., Pham Dinh T., Nguyen N. (eds) Advanced Computational Methods for Knowledge Engineering. ICCSAMA 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1121. Springer, Cham. (2020) https://doi.org/10.1007/978-3-030-38364-0_3
 • Le Luong Vuong, Nguyen Quang Thuan, Tran Duc Quynh. A New Solution Method for a Mean-Risk Mixed Integer Nonlinear Program in Transportation Network Protection, In: Le Thi H., Le H., Pham Dinh T., Nguyen N. (eds) Advanced Computational Methods for Knowledge Engineering. ICCSAMA 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1121. Springer, Cham. (2020) https://doi.org/10.1007/978-3-030-38364-0_2
 • Nguyen Quang Thuan, Phan Nguyen Ba Thang, A Novel Model for BRT Scheduling Problems, International Journal of Machine Learning and Computing vol. 9, no. 4, pp. 401-406 (2019)
 • Le Luong Vuong, Tran Duc Quynh, Nguyen Quang Thuan, A New Solution Method for Solving Transit AssignmentProblems. In: Fujita H., Nguyen D., Vu N., Banh T., Puta H. (eds) Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2018. Lecture Notes in Networks and Systems, Vol 63. pp. 70-76, Springer (2018)
 • Nguyen Quang Thuan, Tu Sy Quan, Nguyen Hai Thanh, Optimizing the support area of shorings in the construction technology, Journal of Mathematical Applications Vol.14, No. 2, pp. 51-62 (2016)
 • Nguyen Quang Thuan, Phan Nguyen Ba Thang,Scheduling Problem for Bus Rapid Transit Routes.ICCSMA 2015, Advances in Intelligent Systems and Computing (Springer) Volume 358, pp. 69-79 (2015)
 • Tran Duc Quynh, Phan Nguyen Ba Thang, Nguyen Quang Thuan. A New Approach for Optimizing Traffic Signals in Networks Considering Rerouting MCO 2015, Advances in Intelligent Systems and Computing (Springer) Volume 359, pp 143-154 (2015)
 • Nguyen Ngoc Dai, Nguyen Quang Thuan, Vu Thi Huong, Nguyen Thanh Hao. Optimizing the bus network configuration in Danang city, Advances in Industrial and Applied Mathematics, ISBN 978-604-80-0608-2 (2014)
 • Le Thi Hoai An, Nguyen Quang Thuan, Tran Phan Khoa, Pham Dinh Tao,DC Programming and DCA Based Cross-Layer Optimization in Multi-hop TDMA Networks,  ACIIDS 2013, Lecture Notes in Computer Science, Volume 7803, pp. 398-408 (2013)
 • Florian. Bachmann, Marco Witte, Nguyen Quang Thuan, HelmutSchaeben, Guenter Gottstein. Efficient and accurate measurement of very sharp crystallographic textures: A new measurement strategy. Acta Materialia 60 pp. 4229–4234 (2012)
 • Nguyen Quang Thuan, Le Thi Hoai An. Solving an inventory routing problem in supply chain by DC programming and DCA. ACIIDS 2011, Lecture Notes in Computer Science, Volume 6592, pp. 432-441, DOI: 10.1007/978-3-642-20042-7_44 (2011)
 • Le Thi Hoai An, Nguyen Quang Thuan, A Robust Approach for Nonlinear UAV Task Assignment Problem under Uncertainty, Transactions on Computational Collective Intelligence Vol. 2, pp. 147-159 (2010)
 • Le Thi Hoai An, Nguyen Quang Thuan; Nguyen Huynh Tuong; Pham Dinh Tao, Solving the earliness tardiness scheduling problem by DC programming and DCA. Mathematica Balkanica (N.S.) 23, no. 3-4, pp. 271-288 (2009).
 • Le Thi Hoai An, Nguyen Quang Thuan, Phan Tran Khoa, Pham Dinh Tao, Energy Minimization-based Cross-layer Design in Wireless Networks, Proceedings of the 2008 High Performance Computing & Simulation Conference (HPCS 2008) Nicosia, Cyprus, June 3 – 6, 2008, pp. 283-289 (2008)
 • Le ThiHoai An, Nguyen Quang Thuan, Phan Tran Khoa, Pham Dinh Tao,Cross-layer Optimization in Multi-hop TDMA Networks using DCA, Proceedings of the 17th international conference on computer communications and networks (ICCCN08), St Thomas, U.S. Virgin Islands, August 3 – 7, 2008,  ISBN978-1-4244-2390-3/08/ ©2008 IEEE (6 pages) (2008)
 • Le ThiHoai An, Nguyen Quang Thuan, Huynh Tuong Nguyen, Pham Dinh Tao. “A time-indexed formulation of earliness tardiness scheduling via DC programming and DCA”, Proceeding of the international Multi-conference on Computer Science and Information Technology, Mragowo, Poland, October 2009, ISBN978-83-60810-22-4, IEEE Catalog Number CFP0964E, pp.779-784 (2009)

Đề tài, dự án

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 • Thuan,On optimization problems in urban transport. Book chapter in « Open problems in Optimization and Data Analysis » Pardalos M. and Migdalas A (Eds.), Series : Springer Optimization and Its Application, Vol. 141, p-151-170 (2018)
 • Nguyễn Quang Thuận, Nguyễn Hải Thanh, Toán ứng dụng trong kinh tế, NXB Bách khoa Hà Nội, 2020

Tìm kiếm