Cử nhân ngành Marketing (song bằng)


Ngành đào tạo: MARKETING
Thời gian đào tạo: 4 năm, gồm 8 học kì
Ngôn ngữ đào tạo: Toàn phần bằng Tiếng Anh (ngoại trừ các học phần thuộc khối kiến thức chung)
Mô hình đào tạo: Học bán phần tại Khoa Quốc tế (7 học kì tại Việt Nam và 1 học kì tại Malaysia)
Văn bằng: Cử nhân Kinh doanh (Marketing) do Trường Đại học HELP, Malaysia cấp và Cử nhân ngành Marketing do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp

Văn bằng được Cục khảo thí – Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận

Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu được phân bổ hàng năm theo quy định chung của ĐHQGHN.
Tổng số học phần : 47
Tổng số tín chỉ : 135
Văn bản pháp lý : QĐ số 3854/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/11/2019 về việc phê duyệt liên kết đào tạo với nước ngoài giữa Khoa Quốc tế, ĐHQGHN với trường Đại học HELP, Malaysia, chương trình đào tạo cử nhân ngành Marketing, do ĐHQGHN và đối tác cùng cấp bằng.