Biểu mẫu và các văn bản pháp quy


Để giúp các em sinh viên dễ dàng tra cứu các quy định về đào tạo tiếng Anh dự bị, các học phần tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Anh học thuật cho các chương trình đào tạo của Khoa, và chương trình Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Khoa Ngôn ngữ ứng dụng đính kèm các file văn bản pháp quy dưới đây: